Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för psykologi utlyser en doktorandtjänst inom forskningsprojektet ”Förbättrande av socialtjänstens möjligheter att korrekt bedöma vålds allvarlighetsgrad”.

Doktorandprojektet
Vårdnadsutredningar handlar ofta om komplicerade bedömningar om fysiskt och psykiskt våld mellan mamman, pappan och barnen. Bedömningar av hur allvarligt våldet upplevs kan dock skilja sig åt mellan offer, gärningsmän och de socialarbetare som utvärderar ärendet. Cirka 7000 vårdnadstvister och ca 3500 LVU fall behandlas årligen av socialtjänsten i Sverige, där korrekta värderingar av våld är avgörande för utgången. Projektet syftar till att identifiera och förbättra bedömningar av våld dels genom att utveckla och implementera ett AI-baserat beslutsstöd, dels genom att utbilda socialarbetare. Forskning från vår grupp har påvisat systematiska skillnader i bedömningar av allvarlighet gjord på i en normalpopulation av personer som närvarat vid våldstillfället och en normalpopulation som läst om våldet. Dessa skillnader är kopplade till kalibrering, korrekthet och genus.

Fokus i det här projektet är att undersöka hur allvarlighetsskattningarna skiljer sig mellan familjemedlemmar i en vårdnadstvist och de socialsekreterare som gör utvärderingar, samt om utbildning och ett AI-baserat beslutsstöd kan minska dessa skillnader. Projektet kommer samla in data från personer verksamma inom socialtjänstens operativa verksamhet.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i psykologi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin forskarutbildning på heltid. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent. Information om forskarutbildningen i psykologi finns att hämta på http://www.psy.lu.se/studera/forskarutbildning.

Doktorandtjänsten finansieras av ett anslag från FORTE.

Arbetsuppgifter är att utveckla och implementera ett AI-baserat beslutstöd för vårdsutredningar, planer och utföra studier kopplat till kommunikation av allvarligheten av våld i vårdnadsutredningar, engagera respondenter inom socialtjänsten, samla och analysera data samt sammanställa den i artikelform.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet psykologi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav, då datainsamlingsarbetet och interaktionen med socialtjänsten och andra motparter kommer att kräva mycket kommunikation. Förkunskaper och kompetens inom kvantitativa metoder och datahantering är ett krav. Den sökande ska dessutom visa förmåga att kunna tillgodogöra sig, eller ha erfarenhet av, AI-metoder/nya analytiska metoder för att analysera språkdata. En tekniska kompetens är dock inte nödvändigt. Sökande ska ha goda färdigheter i vetenskapligt skrivande.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Lunds universitets sökportal. Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev där du beskriver dig själv, hur du kan och vill bidra till projektet, vilken dokumenterad teoretisk och metodologisk kunskap och erfarenhet du har som du anser relevant för projektet, samt vilka av dina personliga egenskaper som gör dig särskilt lämplig för forskarstudier.
 • CV
 • Intyg som visar att du uppfyller kraven för antagning till forskarstudier (examensintyg etc.
 • Vetenskaplig skrifter (t.ex. examensuppsats eller publicerade arbeten)
 • Kontaktuppgifter till 2 referenspersoner

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt Högskoleförordningen, kapitel 5 avsnitt 7.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1072
Kontakt
 • Hannah Stén, HR-partner, hannah.sten@sam.lu.se
 • Docent Mats Dahl, Projektledare, mats.dahl@psy.lu.se
 • Sofia Bunke, Prefekt, sofia.bunke@psy.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-05-06

Tillbaka till lediga jobb