Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Projektbeskrivning:

Ekologi och evolution av fenotypisk plasticitet hos trinidadiska guppies.

Det övergripande målet med doktorandprojektet är att bättre förstå hur miljön påverkar genetisk och fenotypisk variation, och hur dessa insikter kan användas för att förutsäga evolution.

Evolutionära förändringar sker hela tiden runt omkring oss. Denna ständiga evolution tillåter populationer att anpassa sig och överleva, men kan också bidra till deras nedgång och fall. Vilket av de två det kommer att vara är ofta oklart eftersom nuvarande metoder för att förutsäga mikroevolution fungerar dåligt i naturliga populationer. Med tanke på att den globala miljön nu förändras i en mycket snabb takt är detta särskilt alarmerande. En huvudorsak till den bristande förutsägbarheten är att miljön är så variabel.

Doktorandprojekt kommer att undersöka miljöeffekter på additiva genetiska (co)varianser, ärftlighet i snäv bemärkelse och evolverbarhet. Eftersom tillgången på resurser är en avgörande miljöaspekt för många arter, kommer vi också att utvärdera i vilken utsträckning information om individuell resursackumulering kan förklara en del av miljöeffekterna. Projektet kommer att kombinera kvantitativa genetiska experiment i ett toppmodernt fiskforskningslaboratorium med analyser av fältdata från det välkända trinidadiska guppysystemet. Den framgångsrika kandidaten har ett starkt intresse för evolutionär biologi, kvantitativ genetik eller relaterade områden. Nyfikenhet, ansvarstagande, och utmärkta organisatoriska färdigheter är också starkt meriterande för tjänsten.

Det finns möjlighet att utföra fältarbete i Trinidad men det krävs inte, och kan heller inte garanteras inom ramen för projektet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

 • MSc i evolutionär biologi, ekologi, eller angränsade fält.
 • Utmärkt förmåga att uttrycka sig muntligt och i skrift på engelska.
 • Efarenhet av databearbetning, statistisk analys, och programmering (helst) i R.
 • Förmåga att arbeta självständigt och kunna bedöma när du behöver fråga om hjälp.
 • Förmåga att arbeta på ett mycket strukturerat sätt både i laboratoriet och under analysen av stora dataset.

Det är meriterande om kandidaten har:

 • Bevisad förmåga att skriva vetenskaplig text (t.ex. tidigare publikationer).
 • Kunnskap om metoder som används inom kvantitative genetik.
 • Praktisk erfarenhet av arbete med djurförsök och/eller stora försöksdesigner och genomförande med andra organismer.
 • Praktisk erfarenhet av bildaanalys, video analys, och mikrosokopi.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till två referenser).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1083
Kontakt
 • Anja Felmy, rekryterande chef, anja.felmy@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-05
Sista ansökningsdag 2024-05-03

Tillbaka till lediga jobb