International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Internationella Miljöinstitutet är en internationell enhet inom Lunds universitet med ca 50 medarbetare från mer än 15 länder. Vi driver två internationella mastersprogram med studenter från hela världen och samarbetar med andra forskare i nationella såväl som internationella forskningsprojekt. Mer information finns på institutets hemsida, www.iiiee.lu.se. Institutets arbetsspråk är engelska.

Beskrivning av ämnet

Doktoranden kommer att arbeta i ett mång- och tvärvetenskapligt team med forskningsprojekt relaterade till tillräcklighet, posttillväxtföretagande och hållbar konsumtion. Särskilt fokus kommer att ligga på att utforska rollen för vinstdrivande och icke-vinstdrivande företag i en posttillväxtekonomi. I en posttillväxtekonomi uppnås och upprätthålls acceptabla nivåer av välbefinnande inom planetens gränser, oavsett om BNP växer eller inte. Eftersom många industrialiserade ekonomier redan har upplevt en avmattning av den ekonomiska tillväxten med negativa konsekvenser för välbefinnandet, finns det en växande enighet om att vi måste förbereda oss för en minskning av tillväxttakten. Posttillväxtforskarna efterlyser kunskap om hur samhällen kan "sakta ner genom design, inte katastrof". Posttillväxtperspektivet ifrågasätter företagens arbetssätt, vars syfte traditionellt har varit att maximera välståndet för ägare och investerare. Företagens roll i en tillväxtoberoende ekonomi har dock inte undersökts systematiskt.

Den forskning som doktoranden kommer att bidra till syftar till att undersöka tre forskningsfrågor:

 1. Hur har posttillväxtekonomin och företagens roll i den konceptualiserats?
 2. Hur kan posttillväxtaffärsmodeller operationaliseras och deras hållbarhetspotential bedömas?
 3. Vilka institutionella förändringar som kan stödja organisationer i en övergång till en posttillväxt ekonomi?

Doktoranden kommer att bidra till att utveckla en ny tvärvetenskaplig forskningsagenda om posttillväxtaffärsmodeller, och främja konceptuell och empirisk förståelse av deras arkitektur, hållbarhetspotential och institutionella förutsättningar. Specifikt kommer det att bidra till att utveckla och operationalisera principerna för en posttillväxtekonomi i samband med affärsmodeller, utveckla en katalog över posttillväxtaffärsmodeller från Sverige, WEGo-länderna inklusive Wales, Finland, Nya Zeeland, Skottland, Island och Kanada och Europeiska Unionen, och utforma en typologi av institutionella förutsättningar som stödjer företagsomställning till en posttillväxtekonomi. Doktoranden kommer också att bidra till påverkans- och kommunikationsaktiviteter under hela projektet.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets hemsida om att vara anställd vid Lunds universitet: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

Doktoranders huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan också inkludera undervisning och andra avdelningsuppgifter (högst 20%).

I tjänsten ingår att bedriva tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet, publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter, ge rekommendationer till samhällsaktörer, stödja utvecklingen av användarorienterade resultat samt organisera och delta i projektrelaterade evenemang. Doktorandens särskilda uppgifter omfattar följande:

 • genomföra litteraturgenomgångar kring posttillväxtekonomi och tillräcklighet
 • utveckla ett nytt ramverk för att operationalisera posttillväxtprinciper i samband med affärsmodeller, ett bedömningsverktyg för att urskilja hållbarhetspotentialen hos posttillväxtaffärsmodeller och/eller typologi av institutionella förutsättningar som stöder företagsomställning till en posttillväxtekonomi;
 • genomföra snap-shot och nestade fallstudier av posttillväxt- och tillräcklighetsorienterade affärsmodeller i falländerna (inklusive insamling av fältdata och utveckling av material för databasen);
 • bidra till planering och genomförandet av Delphi-studien med experter, workshoppar med intressenter, policyanalys samt visions- och backcastingarbete;
 • delta i Mobile Research Labs som omfattar analys av empiriska data som insamlats genom intervjuer, besök, deltagande observation och processer för intressentengagemang;
 • bidra till en redigerad volym om posttillväxtaffärsmodeller och institutionella förändringar;
 • stödja utvecklingen av användarorienterade resultat, inklusive databasen av posttillväxtaffärsmodeller, policyrekommendationer och sociala medier kanaler;
 • bidra till att sprida forskningsresultat över hela världen med kurerat material som lämpar sig för en öppen onlinekurs.

Tjänsten förutsätter aktivt samarbete och gemensamt kunskapsskapande med olika intressenter och organisationer inom och utanför projektet, inklusive kunskapsinstitut, internationella nätverk, företag, beslutsfattare och icke-statliga organisationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • har avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt i Sverige eller utomlands har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En person uppfyller ytterligare antagningskrav för doktorsexamen i posttillväxt företagande och tillräcklighet om den sökande:

 • har mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska och svenska.
 • har en masterexamen inom ett relevant, företrädesvis tvärvetenskapligt, område (t.ex. hållbarhetsstudier nära kopplade till styrning, ledning, innovation, institutionella och/eller organisatoriska studier).
 • har en examen eller har gått en kurs i hållbarhet eller miljöförvaltning/politik.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1.     Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2.     Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3.     Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska och svenska.
 4.     Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningskriterier:

 • dokumenterad förmåga att identifiera och motivera forskningsluckor, formulera ett forskningsproblem, forskningsmål och forskningsfrågor;
 • dokumenterad erfarenhet av att analysera posttillväxt och tillräcklighetsorienterade affärsmodeller och/eller andra former av (hållbara) innovationer i affärs- och/eller policykontexter relaterade till post-tillväxt och tillräcklighet, baserat på teorier och metoder från samhällsvetenskap;
 • dokumenterad erfarenhet av relevanta forskningsmetoder, t.ex. policyanalys, systemkartläggning, metoder för framtidsstudier, Delphi-expertstudier, systematiska litteraturgenomgångar, intervjuer, metoder och färdigheter för att engagera intressenter osv.
 • dokumenterad erfarenhet av att studera eller arbeta internationellt;
 • dokumenterad erfarenhet av att studera eller arbeta i tvärvetenskapliga miljöer;
 • dokumenterad erfarenhet av att samarbeta med andra (inklusive samhällsaktörer);
 • god kommunikationsförmåga och interkulturell kompetens;
 • dokumenterad erfarenhet av att organisera workshops, konferenser, studiebesök eller andra evenemang;
 • dokumenterad erfarenhet av att (med)författa akademiska publikationer är en merit.
 • dokumenterad erfarenhet av publikationer och medier för kommunikation av forskningsresultat (inklusive material för MOOC) är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

 

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

 

Anvisningar för hur man ansöker

Ansökan ska vara skriven på engelska. Ansökan måste innehålla följande:

 • ett personligt brev där du anger varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt forskningsprojektet motsvarar dina intressen, utbildningsbakgrund och erfarenhet (högst 2 sidor).
 • ett forskningsförslag (max 2-3 sidor) med fokus på posttillväxt- och tillräcklighetsorienterade affärsmodeller bör innehålla en formulering av ett forskningsproblem, forskningsmål och frågor, samt en kort översikt över forskningsdesign och metoder.
 • CV (högst 2 sidor).
 • en relevant uppsats (master- och/eller kandidatuppsats).
 • examensbevis för MSc, inklusive betygsavskrifter eller motsvarande.
 • kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1208
Kontakt
 • Oksana Mont, +46462220250
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-15
Sista ansökningsdag 2024-05-06

Tillbaka till lediga jobb