Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Medicinska fakultetens kansli

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställningen är placerade vid medicinska fakulteten. Institutionsplacering avgörs i samband med
tillsättning. Lokaler, annan infrastruktur och resurser för anställningen finansieras enligt fakultetens
gängse modell.

Befattningen kommer att vara förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar främst självständig forskning och utvecklingsarbete samt handledning av master- och forskarstudenter, men även undervisning på grundutbildningsnivå ledarskap samt
administration. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat
pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motvarande minst fem veckor eller ha inhämtat motvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.

Eftersom anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare, krävs att sökanden har specialistkompetensbevis och innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket) vid tillträdet av den kliniska befattningen.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedaogogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid
bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha väl dokumenterad vetenskaplig kompetens. Den sökande ska vara disputerad inom ämnesområde av relevans för anställningen.

Den sökandes vetenskapliga skickligheten styrks av visad vetenskaplig självständighet, pågående anslag erhållna i konkurrens med sökande som huvudman, erfarenhet av postdoc period genomförd i annan miljö än där den sökande erhållit sin doktorsexamen, samt publikationer i tidskrifter med peer review system. Särskild hänsyn tillmäts publiaktioner med den sökande som senior författare.

Vikt kommer också fästas vid pedagogisk skicklighet och förmåga att handleda master studenter och doktorander. Pedagogisk skicklighet skall visas såväl inom undervisning som inom handledning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga, klinisk skicklighet samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhället. Då det gäller klinisk skicklighet krävs erfarenhet av självständigt arbete inom sjukvården där sökande har aktuell klinisk verksamhet.

I tillsättningen kommer den vetenskapliga utvecklingspotentialen särskilt att betonas.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den
förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets
anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid
anställning som universitetslektor (fastställda 2022-03-30): www.med.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som
universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning och klinisk skicklighet.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Maria.Björkqvist, tel: 046-222 80 84,
e-post: Maria-Bjorkqvist@med.lu.se eller
Prodekan Jonas Larsson tel 046-22205 80, e-post: Jonas.Larsson@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av enhetschef Kajsa Johnsson,
tel 046-222 08 22, e-post: Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2023-09-05.
Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning
(se www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Sökandes namn kan komma att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet om inte det av ansökan tydligt framgår att sökanden motsätter sig detta.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1806
Publicerat 2024-06-28
Sista ansökningsdag 2024-09-05
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb