Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktorandprojektet är förlagt vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi (EAT), Institutionen för Designvetenskaper, vid Lunds tekniska högskola (LTH). Forskningsfokus för aerosolgruppen vid EAT ligger på utsläpp av och hälsoeffekter från aerosoler. Den forskning som bedrivs är typiskt multidisciplinär och utförs i nära samarbete med forskare inom olika ämnesdiscipliner som t ex atmosfärsvetenskap, toxikologi och epidemiologi,med tillgång till internationellt ledande laboratorier. https://www.eat.lth.se/english/research/airborne-particles-and-health/. Avdelningen arbetar aktivt med att upprätthålla en miljö där öppenhet, lagarbete och kollegialt stöd värderas högt.

Avdelningen samordnar AEROSOLS, ett av LTHs profilområden. Över 100 forskare från doktorander till professorer bedriver multidisciplinär forskning, framförallt inriktad på luftkvalitet och påverkan på hälsa och klimat, i syfte att ge lösningar på våra stora samhällsutmaningar, där den här aviserade positionen närmast relaterar till fokusområde 2: "Atmosfäriska aerosoler, processer och moln". (https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/).

Axel Eriksson, docent, blir huvudhandledare för den student som ska rekryteras. Hans forskning fokuserar på miljö- och hälsoeffekter från aerosoler och de fysikalisk-kemiska egenskaper och processer som orsakar dem. Eriksson är specialiserad på "in-situ" aerosolmätning, där partiklar studeras i sitt suspenderade tillstånd, mestadels på ett tidsupplöst sätt.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Forskningsprojekten kretsar i detta fall kring aerosolpartiklars fysikaliska och kemiska egenskaper, som skall studeras m.h.a. synkrotronljus och understödjande mätningar, i syfte att förbättra vår förståelse av aerosolers effekt på folkhälsa och klimat. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand engagerad i forskningsprojekten 1) Sekundär organisk aerosol -partikelytor studerade i realtid vid MAX IV och 2) Lungdepositionsmätningar på regionalt transporterade luftföroreningar uppdelade efter kemisk sammansättning kommer ditt arbete att fokusera på fysikalisk och kemisk aerosolkarakterisering med hjälp av den senaste tekniken (samt ny teknik som ska utvecklas inom projekten) som verktyg. Arbetet kommer i första hand att vara experimentellt, och då arbetet innefattar avancerad dataanalys behövs även en solid teoretisk naturvetenskaplig grund. En detaljerad förståelse av de operativa principerna bakom "in-situ" aerosolsammansättningsmätningar kommer att krävas för att genomföra projekten. För detta arbete är förståelse av mätningen en förutsättning för att förstå aerosolen.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med forskare vid och utanför Lunds universitet i en miljö som kombinerar kompletterande expertis inom aerosolkarakterisering, atmosfärsvetenskap, föroreningshälsoeffekter samt mass- och fotoelektronspektroskopi. Den huvudsakliga metoden som ska användas är "online" aerosolmätning som underlättas av aerodynamisk fokusering av partiklar för synkrotron- och/eller masspektrometri experiment. Specifikt kommer du att använda en aerosolmasspektrometer för att mäta partikelsammansättning (Jayne et al 2000), och ”Aerosol Sample Delivery System (ASDS)” (Preger et al 2024) för partikelytmätningar. ASDS används för närvarande vid FinEstBeAMS och designades för att kunna flyttas mellan strållinjer.

Dina doktorandstudier kommer att generera kunskap om de processer som ligger bakom klimat- och hälsopåverkan från aerosoler. Det kommer att läggas tonvikt på utveckling av ny mätteknik och att förstå dess möjligheter och begränsningar. Du förväntas och uppmuntras att delta i internationella konferenser och resa för experiment vid behov. (De allra flesta av dina experiment kommer att ske i Lund).

Doktorandstudierna utförs inom ramen för LTHs profilområde AEROSOLS (https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/), det strategiska forskningsområdet (https://www.merge.lu.se/modelling-regional-and-global-earth-system), och LINXS-temat ECL (https://www.linxs.se/environment-and-climate).

Utbildningen innebär en utstationering på 3-12 månader vid MAX IV-laboratoriet. Ytterligare utstationering och/eller kortare vistelser kan ordnas i samförstånd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser, delta i periodiska projektmöten och forskarutbildningsskolor samt i specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Resor förutses i samband med dessa aktiviteter.

Relevanta publikationer:

Jayne et al. (2000). Development of an Aerosol Mass Spectrometer for Size and Composition Analysis of Submicron Particles. Aerosol Science and Technology

Preger et al 2024. A versatile sample delivery system for x-ray photoelectron spectroscopy of in-flight aerosols and free nanoparticles at MAX IV Laboratory. Journal of Synchrotron Radiation

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Aerosolteknik uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2021-08-01 till 2024-08-31.
 • Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • På grund av ämnets tvärvetenskaplighet ser vi gärna sökande från olika bakgrund inom exempelvis fysik, bioteknik, nanovetenskap, kemi eller medicin.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete och förmåga till skickligt laboratoriearbete.
 • Teoretiska kunskaper eller visad erfarenhet av röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) och/eller aerosolmasspektrometri (AMS).
 • Teoretiska kunskaper kring eller visad erfarenhet av övrig avancerad fysikalisk och kemisk karakteriseringsteknik.
 • Erfarenhet av aerosolmätningar (labb eller fält).
 • Erfarenhet av vetenskaplig interaktion med forskare över disciplingränser.
 • Demonstrerad skicklighet i dataanalys (helst med IGOR PRO).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • CV i Europass-format
 • ett (högst) tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
 • minst ett referensbrev
 • bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
 • kopia av akademiska meriter, inklusive betyg för alla kurser med bifogad utskrift av examensbevis på engelska
 • övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas före uppladdning.

När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande. Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

För mer detaljerad information om tjänsten eller forskningsprojektet, vänligen kontakta:
Axel.Eriksson@design.lth.se

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

För frågor om anställningsvillkor och universitetet, vänligen kontakta: Cilla.Perlhagen@design.lth.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 januari 2025
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1866
Kontakt
 • Axel Eriksson, universitetslektor, axel.eriksson@design.lth.se
 • PRISMAS, prismas@maxiv.lu.se
 • Cilla Perlhagen, Cilla.Perlhagen@design.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-07-01
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb