Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Anställningen är placerad vid institutionen för Bygg- och miljöteknologi, avdelningen för Konstruktionsteknik. Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund- och forskarnivå inom olika områden av konstruktionsteknik såsom säkerhets-, risk- och tillförlitlighetsanalys av byggnads- och infrastruktursystem, miljöbetingade påverkningar på konstruktioner, energieffektivisering och bruksstadieanalyser. Målet med forskningen vid avdelningen är att bidra till utvecklingen av byggnader och infrastrukturer som är säkra, funktionella och hållbara med hänsyn till resursutnyttjande och robusthet. Forskningen är av tillämpad karaktär och bedrivs ofta i nära samarbete med industrin och andra samhällsbyggnadsaktörer. 

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet syftar till att förbättra dagens beräkningsmodeller för hantering av broms- och accelerationslaster på järnvägsbroar. Detta inkluderar undersökning av statiska modeller och aktuella longitudinella krafter samt hur dessa kombineras tillsammans med övriga laster. Projektet utförs med ett probabilistiskt ramverk tillsammans med säkerheter i aktuella normer. Det förväntas att resultatet kommer att resultera i rekommendationer för förbättrade rutiner avseende dimensionering och verifiering av järnvägsbroar genom att uppnå en mer konsekvent säkerhetsnivå. Förväntade resultat bör också minska potentiellt slöseri av resurser på grund av överkonservativ designpraxis och samtidigt ge insikter för att förbättra bärighetsberäkningar för befintliga järnvägsbroar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Arbetet i detta forskningsprojekt är uppdelat i fyra delar. Första delen innehåller en systematisk litteratursökning och med hjälp av input från industrin kartlägga aktuell byggnadspraxis. Andra delen består av utvärdering av beräkningsmodeller för bro-spårinteraktion m.h.t. deras lämplighet att uppskatta horisontella krafter i bron och för probabilistiska tillämpningar. Tredje delen är utveckling av probabilistiska beräkningsmodeller för både bärförmåga och broms- och accelerationskrafter. Den fjärde delen handlar om identifiering av metoder för att minska broms- och accelerationskrafter för järnvägsbroar. Arbetet kommer att stödjas av verkliga fallstudier och i direkt samverkan med industripartners. Stöd till handledningen kommer även att ges av biträdande handledare från KTH. 

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Konstruktionsteknik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde. 

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskaper och färdigheter inom konstruktionsteknik med inriktning på brobyggnadsteknik, gärna med fokus på järnvägsbroar.
 • Kunskaper och färdigheter inom tillförlitlighetsteori, probabilistisk lastmodellering, eller generell användning av probabilistiska/statistiska modellering med tillämpning inom konstruktionsteknik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse men tidigast 1 oktober 2024 och senast 3 februari 2025
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1890
Kontakt
 • Ivar Björnsson, ivar.bjornsson@kstr.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-26
Sista ansökningsdag 2024-08-25
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb