Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) är en del av Fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt på ytor men också egenskaper hos molekyler och kluster i gasfas. Vid avdelningen använder vi oss av en mängd experimentella metoder, men speciellt synkrotronljus- och laserbaserade tekniker såsom röntgenfotoelektronspektroskopi och röntgendiffraktion, med ett fokus på in situ-studier. Vi har också en av Sveriges största anläggningar för sveptunnelmikroskopi.

Arbetsuppgifter
Doktorandstudier i fysik vid avdelningen för synkrotronljusfysik. Detta är ett tvärvetenskapligt projekt där kandidaten studerar elektrokemiskt bildade nanostrukturer med användning av en mängd olika mikroskopi- och diffraktionstekniker. I Lund kommer arbetet också att ske i vårt elektrokemilab och i Lund Nanolabs renrum. Ytterligare mätningar kommer att genomföras på synkrotronljusanläggningar i både Europa och USA. Avdelningen för synkrotronljusfysik utvecklar och använder nya experimentella tekniker för materialforskning. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning, kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Tidigare erfarenheter av synkrotronljusbaserade diffraktionsmetoder, svepprobmikroskopi, elektrokemi och elektronmikroskopi är meriterande. Erfarenhet av konstruktion av experimentell utrustning är meriterande. Grundläggande kunskaper inom ytfysik/ytkemi är meriterande. Grundläggande kunskaper inom elektrokemi är meriterande. Erfarenhet av programmering med hjälp av Matlab/C++ eller motsvarande är meriterande.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver förekommer i normala fall undervisning och institutionstjänstgöring motsvarande högst 20% av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av magisteruppsats eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Övrigt

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/69
Kontakt
  • Edvin Lundgren, +46462224154
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-01-17
Sista ansökningsdag 2018-02-16

Tillbaka till lediga jobb