Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Arbetsuppgifter

Verksamheten vid Avdelningen för kärnfysik vid Fysiska institutionen, Lunds universitet, är inriktad mot både grundläggande och tillämpad kärnfysik samt mot aerosolfysik. Kärnstrukturgruppens fokus ligger på att producera exotiska atomkärnor långt ifrån stabilitetslinjen för att kunna studera deras struktur. Den experimentella forskningen kombinerar framgångsrika metoder för att separera och identifiera atomkärnan av intresse, medan högupplösande spektroskopi av γ-strålning är det väsentliga verktyget för att belysa dess inre struktur. Arbetet bedrivs typiskt i internationella kollaborationer, som genomför särskilda experiment eller experimentkampanjer vid stora internationella acceleratoranläggningar. På hemmaplan i Lund håller den experimentella kärnstrukturgruppen tät kontakt med teorigruppen vid Avdelningen för matematisk fysik. Doktoranden kommer att fokusera sina forskningsstudier inom svenska satsningar för den framtida europeiska anläggningen, FAIR-NUSTAR (http://www.fair-center.eu/for-users/experiments/nustar.html) som ligger nära Darmstadt i Tyskland. Forskningen i NUSTAR (NUclear STructure, Astrophysics and Reactions) baseras typiskt på studier i hur egenskaper hos atomkärnor och kärnmateria varierar med avseende på stora variationer i isospin, temperatur, densitet och rörelsemängdsmoment. Detta görs i grund med snabba radioaktiva jonstrålar på stora acceleratoranläggningar där särskilt data på flerpartikelsystem under extrema förhållanden liksom aspekter som berör de astrofysikaliska processerna vid skapandet av grundämnen sätts i centrum. Ett av de långsiktiga målen är att förbereda och utföra högkvalitativa spektroskopiexperiment av γ-strålning genom att använda sig av moderna strålningsdetektorsystem likt Lund-York-Cologne-Calorimeter (LYCCA, http://www.nuclear.lu.se/english/research/basic-nuclear-physics/nustar/) i kombination med andra stråldetektorsystem. LYCCA är för närvarande under uppbyggnad vid en hängiven ”beamline” vid 10 MV Tandem acceleratorn på Universitet i Köln, Tyskland. Här finns nya fysikmöjligheter för lågenergetiska kärnreaktionsstudier innan FAIR-NUSTAR står klart. Byggandet av LYCCA-moduler, inkörning av det kompletta LYCCA detektorsystemet samt att utföra kärnfysikexperiment vid LYCCA i Köln innefattar huvuddelen av avhandlingsarbetet. Utveckling och karakterisering av snabba plastscintillatorer för timing system till Super-FRS vid FAIR bildar en annan arbetsuppgift. Högupplösta ”time-of-flight” detektorer är grundläggande för separation samt identifiering av sällsynta isotoper vid relativistiska energier vilket möjliggör studier på väldigt kortlivade kärnor. Efter dessa förberedande experiment i Lund och vid de respektive acceleratorlaboratorierna, övergår arbetet till att aktivt delta vid utförande av experimenten, genomföra analys av insamlad data, fysikaliskt tolka och förstå de erhållna resultaten samt presentera de vetenskapliga resultaten, både i ord och skrift. Doktoranden ska också engagera sig inom avdelningens undervisningsuppdrag, inte minst för att bygga upp en egen pedagogisk profil. Tiden som spenderas för undervisningen brukar leda till motsvarande förlängning av doktorandtjänsten.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skift, är ett krav. Grundläggande kunskaper om Linux operativsystem och programmering i C och C++ är också nödvändiga. Doktoranden ska vara medveten om att tjänsten tidvis kan innebära utlandsplacering.  

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Dokumenterad erfarenhet av numerisk modellering och programmering, samt erfarenhet av arbete inom internationella samarbetsprojekt och internationella accelerator faciliteter betraktas som ett plus.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan skall innehålla:

 • CV (maximalt två A4 sidor).
 • Meritförteckning, inklusive en publikationslista.
 • Certifierad dokumentation om studieresultat inom grundutbildningen.
 • Namnet på två referenspersoner som kan kontaktas av Lunds universitet.   Ange deras kontaktuppgifter, och beskriv kortfattat ditt förhållande till referenspersonerna.
 • Ett ansökningsbrev som beskriver dina kvalifikationer för tjänsten och för de arbetsuppgifter som finns angivna ovan (maximalt en A4 sida).
 • Svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/709
Kontakt
 • Dirk Rudolph, Professor, +46462227633
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-03
Sista ansökningsdag 2018-05-19

Tillbaka till lediga jobb