Lunds Tekniska Högskola, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Forskarutbildningsämnet datavetenskap omfattar teori, tekniska lösningar och metodik för system med programvara, generellt såväl som inom olika tillämpningsområden. Inom detta breda forskningsfält erbjuder vi tre fullfinansierade doktorandtjänster inom WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), som är ett stort forskningsprogram om autonoma system och programvara, som omfattar flera discipliner vid ett flertal svenska universitet och tät samverkan med näringslivet.

Arbetsuppgifter
Doktorandanställningarna fokuserar på tre olika forskningsutmaningar:

a) Förklaringsbar deklarativ programanalys.
Denna tjänst fokuserar på nya deklarativa tekniker för att implementera kraftfull programanalys, med syfte att hjälpa programmerare att hitta fel och sårbarheter i programkod. Projektet innehåller utveckling av algoritmer och verktyg för typ- och effektanalys, baserad på referensattributgrammatiker. Forskningsmålen är att möjliggöra att olika analyser lätt kan kombineras, att de automatiskt kan inkrementaliseras och parallelliseras för användning i interaktiva verktyg, och att man automatiskt kan generera koncisa och begripliga förklaringar av analysresultat. 

b) En ansats baserad på domänspecifika språk för autonoma robotars tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsbarhet och säkerhet.
Denna tjänst är gemensam mellan programvaruteknik och robotik-grupperna. Vårt mål är att förenkla och effektivisera programmeringen av tillförlitliga, autonoma robotar. Dagens robotprogram blandar kod för robotens faktiska syfte och aktiviteter, med en stor mängd kod för felhantering och säkerhetskontroller, vilket gör det svårt att underhålla, återanvända och vidareutveckla robotprogramvara… I detta projekt använder vi moderna programvaruteknologier för att i stället separera säkerhets-, tillförlitlighets-, och tillgänglighetsaspekter från robotens kärnfunktionalitet till återanvändbara moduler.

c) Kontinuerlig systemtestning av av mjukvara i autonoma system
Denna tjänst i programvarusystemgruppen fokuserar på hur man kontinuerligt kan testa att autonoma och autonomt föränderliga system fungerar enligt de ursprungliga intentionerna. Projektets kontext är moderna utvecklingsmiljöer med kontinuerlig utveckling, och integration av nya funktioner (DevOps). Projektet omfattar forskning relaterat till systemmodellering, övervakning av beteende i realtid och kontinuerligt urval och exekvering av systemtestfall.

Vänligen ange tydligt i din ansökan vilken av dessa tre inriktningar du söker (a, b eller/och c). Om du söker flera inriktningar, vänligen rangordna dessa efter intresse.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranderna kommer att ingå i WASPs forskarskola, som omfattar gemensamma doktorandkurser, sommarskola, vinterkonferens och internationella studieresor.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 150 högskolepoäng inom matematik, teknik och naturvetenskap varav minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap eller matematik samt ett fördjupningsarbete på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnet, eller
 • civilingenjörsexamen med minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap eller annan examen på avancerad nivå med relevans för datavetenskap, och med minst 60 högskolepoäng inom ämnet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder och övriga meriter
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter (för respektive tjänst):

a) Förklaringsbar deklarativ programanalys

 • Kunskap om programspråk och dess implementation
 • Mycket goda förmågor i programmering och matematik

b) En ansats baserad på domänspecifika språk för autonoma robotars tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsbarhet och säkerhet

 • Kunskap om programspråk och dess implementation, eller robotik
 • Mycket goda förmågor i programmering och matematik
 • Vilja att arbeta praktiskt med riktig hårdvara
 • Stark bakgrund i Python, C++, och Linux

c) Kontinuerlig systemtestning av av mjukvara i autonoma system

 • Kunskap om mjukvaruutveckling, särskilt mjukvarutestning
 • Mycket goda förmågor i maskininlärning och autonoma system
 • Mycket god förståelse för systemaspekter, gärna förvärvade genom industriell erfarenhet
 • Intresse för att arbeta med industriella samarbetspartners

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Vänligen ange tydligt vilken av de tre (a, b eller/och c) forskningsinriktningarna du söker. Om du söker flera inriktningar, vänligen rangordna dessa efter intresse. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Urvalsarbetet och intervjuer kommer att påbörjas redan den 15 augusti, så tidiga ansökningar uppmuntras.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2500
Kontakt
 • Position (a): Professor Gorel.Hedin@cs.lth.se, Position (b): Associate Professor
 • Christoph.Reichenbach@cs.lth.se or, Professor Volker.Kreuger@cs.lth.se
 • Position (c): Professor, Per.Runeson@cs.lth.se
Publicerat 2019-07-05
Sista ansökningsdag 2019-08-30

Tillbaka till lediga jobb