Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vid enheten för Förbränningsfysik bedrivs en omfattande verksamhet med tonvikt på utveckling av laserspektroskopiska tekniker förgrundläggande studier och tillämpningar inom bl.a. förbränningsprocesser, förgasning, katalys, framställning nanometerstrukturer samt plasma. På senare år har även enheten etablerat en betydande forskningsverksamhet inom biofotonikområdet, med starkt fokus på optiska fjärranalystekniker. Enhetens verksamhet har stora kontaktytor inom Lunds tekniska högskola, med andra universitet och högskolor, nationellt och internationellt, samt med industrin. Verksamheten bedrivs sedan 2001 i moderna lokaler i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen och i dagsläget arbetar närmare 60 personer vid enheten.

Arbetsuppgifter
Högupplöst fotografering har blivit ett standardverktyg inom forskningen idag och moderna sensorer kan ha uppåt 50 miljoner pixlar. Tyvärr utnyttjas inte alltid den fulla potentialen hos dessa sensorer och s.k. översampling (fler pixlar i bilden än bildinformationen kräver) är väldigt vanligt. Ett vardagsexempel på detta är fotografier tagna med mobilkameror, vars enorma pixelantal inte matchas med tillräckligt bra optik. Arbetet som skall utföras i doktorandtjänsten går ut på att vidareutveckla en ny sorts kodningsmetod för avancerad fotografering för att bättre utnyttja sensorers fulla kapacitet.

Metoden som skall vidareutvecklas kallas FRAME (Frequency Recognition Algorithm for Multiple Exposures) och 2017 lyckades vi på Avdelningen för Förbränningsfysik demonstrera att FRAME kan filma 5.000.000 gånger snabbare än moderna höghastighetskameror – snabb nog att filma ljus när det färdas i rummet. Med FRAME så kodas bildinformationen med periodiska ljuskoder, vilket gör att man kan samla in flera bilder samtidigt, i en och samma bild. Målet med doktorandtjänsten är att bygga vidare på FRAME-konceptet för att undersöka hur man kan designa optiska konfigurationer för att fånga ännu mer information om provet man undersöker.

FRAME är en mycket ung teknik och det krävs mycket arbete innan vi kommer förstå dess fulla potential. Detta innefattar både mycket experimentellt arbete men samtidigt en del bildanalys och matematik eftersom avkodningen av bildinformationen sker i efterbehandlingen av datan.

För mer information om FRAME, besök:
http://www.spray-imaging.com/frame.html

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Goda teoretiska och experimentella kunskaper inom områdena optik och laser.
 • Goda kunskaper i MATLAB eller liknande programspråk (t.ex. Python).

Önskvärda meriter

 • Erfarenhet av experimentell laserdiagnostik.
 • Erfarenhet av optisk design.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1499
Kontakt
 • Elias Kristensson, +46 46 222 47 56, elias.kristensson@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-05-06
Sista ansökningsdag 2020-05-27

Tillbaka till lediga jobb