Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Medicinska fakultetens kansli

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Medicinska fakultetens kansli är en spännande och allsidig arbetsplats. Kansliet står för en samlad expertis i frågor som rör utbildning, ekonomi, internationalisering, kommunikation, ledningsstöd och HR-frågor. Kansliet strävar efter att vara en professionell och attraktiv arbetsplats, med en god arbetsmiljö i fokus.

Anställning
Två anställningar som universitetslektor, heltid, tillsvidare i omvårdnad. Anställningarna är placerade tillsvidare vid institutionen för hälsovetenskaper.

Arbetsuppgifter
I anställningen som universitetslektor kommer du att arbete med undervisning och egen forskning.
Undervisningsinsatserna avser främst grund- och avancerad nivå inom omvårdnadsprogrammet. Du förväntas även medverka i utbildningen på forskarnivå inklusive handledning av doktorander
Som universitetslektor förväntas du bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom omvårdnad, kunna attrahera externa medel och vara ett stöd för yngre juniora forskare. Vidare är insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället en viktig del av ditt arbete. Arbetsuppgifter såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag och även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Om den anställde saknar fem veckor högskolepedagogisk utbildning då vederbörande anställs, ingår det i den anställdes arbetsuppgifter att genomföra utbildningen under de två första åren av anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).
Den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Störst betydelse kommer pedagogisk skicklighet att tillmätas. Pedagogisk skicklighet visas genom god förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Dokumenterad högskolepedagogisk erfarenhet är ett krav. Vidare visas pedagogisk skicklighet även genom förmåga att omsätta klinisk kompetens i utbildningsmoment. Klinisk erfarenhet är meriterande. Vetenskaplig skicklighet visas genom: dokumenterad forskning inom omvårdnad, erfarenhet av olika forskningsperspektiv och forskningsmetoder, postdoc-period/perioder, publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av nationellt och internationellt forskningssamarbete. Vidare visas vetenskaplig skicklighet även genom forskningsprogram relevant för ämnet, erfarenhet av projektledning och förutsättningar för långsiktig karriärutveckling. Samverkan visas genom god samarbetsförmåga och förmåga att interagera med det omgivande samhället.
Specialistsjuksköterskeexamen är meriterande.

Den som anställs ska behärska det svenska språket eller annat skandinaviskt språk (norska eller danska) för att kunna undervisa på grund- och avancerad nivå samt delta i universitetets administrativa arbete. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: Se Regelverk.

Övrig information
Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel: +46 46 222 80 84, epost: kristina.akesson@med.lu.se och prefekt Inger Kristensson Hallström, telefon + 46 46 222 18 96, e-post: inger.kristensson_hallstrom@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46 222 71 11, e-post: helene.berggren@med.lu.se Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-06-07. Fyll i din ansökan enligt medicinska fakultetens anvisningar under rubrik Meritsammanställning och CV. I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3776
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-16
Sista ansökningsdag 2021-06-07

Tillbaka till lediga jobb