Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Projektbeskrivning
Målet med projektet är att utveckla tekniker för att följa och diagnostisera olika former av hälsoproblem via en persons röstförändringar. Fokus kommer vara på statistiska och audiosignalbehandlingstekniker samt maskininlärning, områden där sökande förväntas ha goda förkunskaper. Projektet är ett ELLIIT-finansierat samarbetsprojekt mellan forskare vid Lunds universitet och Blekinge tekniska högskola, med en doktorandtjänst vid varje part, och kommer involvera både inter- och intradisciplinär forskning som relaterar till signalbehandling, medicin och logopedi.

Projektet syftar till att utveckla signalbehandlings- och maskininlärningstekniker som tillåter en kombination av longitudinell ljuddata och patientdata för att följa sjukdomsförlopp och för att diagnostisera flera former av sjukdomar som påverkar en persons röst, så som neurologiska sjukdomar, lungsjukdomar och hjärtproblem. För att uppnå detta kommer doktoranden utveckla och använda moderna statistiska signalbehandlings- och maskininlärningstekniker. Beräknings- och minneseffektiva tekniker kan bli relevanta och behöva utvecklas.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Matematisk Statistik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet eller
 • examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.
   

Övriga krav:

 • minst en kurs i programmering, optimering, stokastiska processer och maskininlärning.
 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • förmåga (t.ex. i examensarbetet) att applicera relevanta statistiska metoder till data och dra lämpliga slutsatser.
 • erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete.
 • erfarenheter av statistisk och/eller audiosignalbehandling, optimering och maskininlärning.
 • programmeringserfarenhet med fokus på maskininlärning (föredragsvis i Matlab och/eller Python)

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationer, etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/445
Kontakt
 • Andreas Jakobsson, professor, andreas.jakobsson@matstat.lu.se,
Publicerat 2021-03-15
Sista ansökningsdag 2021-04-12

Tillbaka till lediga jobb