Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Teaterhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.
Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Utlysningens fokus

Teaterhögskolan i Malmö utlyser en doktorandanställning inom ramen för forskning i scenkonst (regi, dramaturgi, scenisk gestaltning, scenografi, ljusdesign, ljuddesign, kostymdesign, objektteater, olika former av Live Art) med fokus på hållbarhet. Doktorandstudiernas utformning arrangeras gemensamt av Teaterhögskolan i Malmö och Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet.

Begreppet ”hållbarhet” förenar de utmaningar som planetens ekologiska, miljömässiga och sociopolitiska tillstånd idag innebär för mänskligheten. Scenkonsten i olika kulturer har traditionellt skildrat och kritiserat de fatala aspekterna av mänskligt beteende och människans förhållande till makt och faktorer som de inte (helt och hållet) kan styra över. Den pågående planetkrisen innebär emellertid helt nya typer av utmaningar för konstformens hållbarhet. Behovet av en omställning från antropocentriska representationssätt till mer heterogena och inkluderande former är angeläget men möts ofta av de uppenbara begränsningar som utgörs av människokroppen, språk, kognition, normer, trosåskådningar och institutionella metoder.

Hur kan man vidga, överträffa eller omförhandla sådana begränsningar inom scenkonsten och i dess undervisning? Vilka nya former, övningar, tekniker eller metoder krävs för det? Vilka typer av resurser kan praktiken inom scenkonsten bidra med för att främja hållbarhet i olika samhällen?

Anställningen som doktorand är en möjlighet för konstnärer vars konstutövning knyter an till ovan nämnda frågor för bedrivande av forskning inom ramen för Forskarskolan Agenda 2030 samtidigt som konstnären är förankrad i det konstnärliga forskningsområdet inom Teaterhögskolan i Malmö.

Konstnärlig forskning vid Teaterhögskolan i Malmö

Konstnärlig forskning är akademisk forskning baserad på utövarens konstnärliga skicklighet och erfarenhet. Att bedriva konstnärlig forskning innebär att kreativt använda och kritiskt bedöma det egna konstnärliga mediet för att närma sig aktuella problemområden inom eller utanför konstfältet. Resultaten förändrar vår kunskap och förståelse rörande dessa områden och bidrar därmed till den övergripande utvecklingen av konst, forskning och samhälle. Forskningsverksamheten vid Teaterhögskolan i Malmö arrangeras av en enhet vid namn Öresundskollegiet för konstnärlig forskning. Mer information om Öresundskollegiet hittar du här: https://www.thm.lu.se/oresund-collegium-artistic-research

Om Agenda 2030 forskarskolan

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera hållbarhetsmålen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Forskarskolan Agenda 2030 ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper. Mer information om Forskarskolan Agenda 2030 finns här:
https://www.sustainability.lu.se/education/agenda-2030-graduate-school

Om den lediga anställningen

Kandidaten kommer att vara knuten till forskningsprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö. Hen kommer samtidigt att delta i tvärvetenskapliga kurser, seminarier, konferenser och studieresor som arrangeras av Forskarskolan Agenda 2030. Tillsammans har dessa aktiviteter stor potential att utarbeta nya former av samarbete och arbete för förändring på ett gränsöverskridande sätt inom ramen för olika discipliner. Utöver forskarutbildningen förväntas doktorander i begränsad utsträckning att medverka i undervisning, utvecklingsuppgifter och administration enligt 5 kap. 2 § högskoleförordningen (1993: 100).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

– avlagt en examen på avancerad nivå
– fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
– på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet till den konstnärliga forskarutbildningen i teater på forskarnivå har den som har

– avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för skådespelare eller annan scenisk utbildning eller ha därmed jämförbar erfarenhet av konstnärligt arbete, och
– har utfört konstnärligt arbete av sådan självständig karaktär att den sökandes lämplighet för denna del av utbildningen kan bedömas

Ansökan

Ansökan ska innehålla

Introduktionsbrev (in English, one page, font 11, space 1,15)

- Beskriv kortfattat varför du är intresserad av forskarutbildning vid Lunds universitet. Utifrån din ämnesbakgrund, beskriv hur din konstnärlig forskning vid THM kan bidra till nytänkande och gränsöverskridande forskning som kopplar till Agenda 2030? Hur kan dina erfarenheter kopplas till forskarskolan Agenda 2030?

Forskningsplan (in English, max 10 pages, font 11, space 1,15)

- Planen ska inkludera en projektbeskrivning (syfte, metoder, planerat konstnärligt utövande, dokumentationssätt), en sammanfattning av projektets implementering och referenser.

- Meritförteckning och merithandlingar, vilka ska kunna styrkas på begäran

- Dokumenterat konstnärligt arbete (”portfolio”)

Urvalskriterier

De främsta urvalskriterierna är 1) den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen vid THM och 2) en tydlig koppling till Agenda 2030.

Enligt den första av dessa huvudsakliga kriterier, bedömer antagningsnämnden i synnerhet

den sökandes plan och syfte för ett tänkt arbete den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid) forskningsplanens kvalitet med avseende på relevans, originalitet, forskningsfrågor, anknytning till och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt metodbeskrivning, och institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning

I enlighet med det andra huvudsakliga kriteriet bedömer antagningsnämnden särskilt den sökandes holistiska förhållningssätt till Agenda 2030:s hållbarhetsmål.

Grunden för urval bland de sökande är den sökandes meriter vid ansökningstillfället. Att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge en sökande företräde framför andra sökande. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen (1993:100).

Ansökningsförfarande

Vi ser gärna att anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar, i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, Box 8084, 200 41 Malmö. Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post. Ansökan ska innehålla meritförteckning och övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning. Sista ansökningsdag är fredag den 8 oktober 2021 kl 23.59.

Efter ett första urval genomförs intervjuer med de mest meriterade sökande. Vid behov kan antagningsnämnden begära kompletterande handlingar. Intervjuer planeras att genomföras under oktober ­– november 2021.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2688
Kontakt
  • Esa Kirkkopelto, ämnesansvarig professor, +358-400-792594, esa.kirkkopelto@thm.lu.se
  • Ditte Bjerg, prefekt, +4640325595, ditte.bjerg@thm.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-10-08

Tillbaka till lediga jobb