Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskningen inom biologiska institutionen karaktäriseras av grundforskning inom en mängd olika områden, från molekyl- och proteinproduktion till interaktioner i ekosystem och från genetisk kod till beteenden. Vi arbetar också med tillämpad forskning inom flera områden, t. ex. bevarandebiologi, skadedjursbekämpning och klimatförändringseffekter på olika nivåer. Vi har även ett forskningsmuseum med en stor och unik samling som lånar ut material över hela världen. Våra lokaler och utrustning är moderna och innehåller nästa allt en biolog behöver, från molekylärlabb, elektron- och konfokalmikroskop till klimatrum, vindtunnel och fältstation. Totalt arbetar cirka 300 personer vid institutionen, varav ca 80 är doktorander.

Enheten för akvatisk ekologi på biologiska institutionen utgör en stark, dynamisk och bred forskningsmiljö. Vid enheten bedrivs idag forskning och undervisning med inriktning på processer och mekanismer som strukturerar akvatiska system. I enhetens forskningsstrategi ingår att ha en bred forskningsportfölj med grundforskning kring frågeställningar om t. ex. artbildningsprocesser, predator-bytesinteraktioner och biogeokemiska processer i akvatiska miljöer.  Dessutom bedrivs forskning på olika aspekter av akvatisk ekologi som har hög miljö- eller samhällsrelevans, t.ex. effekter av klimatförändringar, miljögifter, algblomningar och invasiva arter. Det är också en uttalad strategi att integrera forskning i limniska och marina miljöer. Den gemensamma nämnaren för forskningen på enheten är alltså den akvatiska miljön, medan de specifika forskningsinriktningarna täcker ett brett spektrum av frågeställningar och organismgrupper.

Forskningsmiljön attraherar omfattande externfinansiering från forskningsråd och myndigheter i Sverige och internationellt, vilket även avspeglar sig i betydande nationella och internationella forskningsnätverk. Vi samverkar också med nationella och regionala myndigheter, avnämare och samhället i stort.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Undervisningen förväntas uppgå till cirka 30% för universitetslektorer och drygt 20% för sökande som uppnått professorsnivå. Därtill kommer handledning av examensarbetare och doktorander. Institutionsgemensamma uppgifter kan komma ingå i anställningen och tjänsteinnehavaren förväntas också samverka med myndigheter, organisationer och övriga samhället. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras med tiden.

Forskningen ska knyta an till den forskning som för närvarande bedrivs på enheten, och förstärka rådande inriktningar genom breddning eller fördjupning. Anknytningen till befintliga forskningsinriktningar på enheten för akvatisk ekologi kan med fördel kombineras med utveckling av nya forskningsområden. Den anställde förväntas arbeta aktivt med att söka extern finansiering av forskningen.

Till tjänsten kommer att knytas en doktorandtjänst och ett startanslag.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§).

Särskild behörighet för denna tjänst är avlagd doktorsexamen i akvatisk ekologi, eller motsvarande ämne som finnes relevant för tjänstens inriktning.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

 • Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen och ha dokumenterad hög vetenskaplig skicklighet inom akvatisk ekologi, dvs limnologi och/eller marin ekologi.
 • Den sökandes forskningsprofil ska komplettera och ha anknytning till befintlig forskning inom enheten för akvatisk ekologi.
 • Den sökande ska ha dokumenterad god förmåga att erhålla nationella eller internationella forskningsanslag.
 • Den sökande ska ha varierad och dokumenterad undervisningsskicklighet inom universitet på grund- och avancerad nivå, inklusive forskarutbildning.
 • Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga.
 • Erfarenhet av att handleda doktorander är meriterande.
 • Dokumenterad förmåga att samverka med omgivande samhället och kommunicera vetenskap är meriterande.
 • Lednings- och administrativ skicklighet är meriterande.
 • Personliga egenskaper som efterfrågas är kreativitet, stark drivkraft, samarbetsförmåga, öppenhet, uthållighet, intresse och fallenhet att undervisa, förmåga att dela med sig av kunskap och att samarbeta inom och utom akademin, förmåga att respektera sin omgivning samt förmåga att ge konstruktiv återkoppling.

Bedömning av de sökande kommer att ske baserat på vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur sökande kan stärka och komplettera enhetens/institutionens forskning och undervisning och gagnas av tillgänglig infrastruktur.

Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmaste åren, samt redogöra för hur de kan bidra till, stärka och förnya nuvarande forskning på enheten. Vetenskapliga meriter kommer huvudsakligen bedömas utifrån antal expertgranskade vetenskapliga publikationer samt kvalitén av dessa.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Sökande ska presentera en pedagogisk portfölj där de beskriver sin pedagogiska grundsyn och undervisningsstrategi samt hur de kan bidra till undervisningen vid enheten och institutionen.

Stor vikt läggs även på samarbetsförmåga med forskande och undervisande personal, internt och externt.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befodran
En högt meriterad universitetslektor kan efter anställningens början ansöka om befordran till professor.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/3437
Kontakt
 • Christer Brönmark, professor, 046-222 37 02, christer.bronmark@biol.lu.se
 • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-11-17
Sista ansökningsdag 2022-01-31

Tillbaka till lediga jobb