Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Analytisk kemi, som är ett av de grundläggande kemiämnena, tillämpas i syftet att karaktärisera olika prov, det vill säga att fastställa hur de är uppbyggda, vilka kemiska ämnen de innehåller och hur mycket av respektive ämne de innehåller. Forskning inom analytisk kemi syftar till att utveckla nya analystekniker och metoder. Viktiga tillämpningsområden är inom livsmedel, miljövetenskap, bioteknik/bioenergi, medicinsk och farmaceutisk vetenskap.

Doktoranden kommer att verka i en interdisciplinär grupp vid Lunds universitet, vilken under de kommande 6 åren kommer att samarbeta för att undersöka subletala effekter av vanligt förekommande bekämpningsmedel på olika insektsarter. Projektet är interdisciplinärt och involverar forskning inom analytisk kemi, genetik, metabolomik och fysiologi, samt inkluderar laboratoriearbete och ekologiska fältstudier. Kemiska bekämpningsmedel spelar en avgörande roll för att kontrollera skadedjur, men, deras subletala effekter på övriga insekter har ofta ignorerats. De flesta av dessa bekämpningsmedel är neurotoxiner, men, hur de påverkar hjärnan och dess funktion hos olika insektsarter är oklart. 

Målet för doktorandprojektet är att utveckla nya analytiska metoder för att undersöka förändringar i ämnesomsättningen i olika vävnader, inkluderande insektshjärnor från olika insektsarter. Synergier mellan forskningsdiscipliner kommer att möjliggöra en detaljerad förståelse av fysiologiska effekter skapadade av subletala doser av bekämpningsmedel. Studenten kommer att utveckla kompetens inom avancerad vävnadsisolering och in vivo monitorering av metabolism med hjälp av nanovätskekromatografi, nanoelektrosprayjonisering och högupplöst masspektrometri. Studenten kommer att erhålla djup kunskap inom hjärnfysiologi, neuroanatomi och metabolism.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som, vid antagningstillfället, har:

 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Analytisk kemi uppfyller den som har:

 • Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Övriga meriter (önskvärda men inte krav):

 • Godkänd kurs i biologi eller miljövetenskap
 • Godkänd kurs inom kromatografi på avancerad nivå
 • Godkänd kurs inom masspektrometri på avancerad nivå
 • Erfarenhet av praktiskt arbete med olika kromatografiska tekniker och masspektrometri
 • Erfarenhet av att felsöka och reparera analysinstrument
 • Erfarenhet av att arbeta med biologiska material
 • Bedömd förmåga att arbeta självständigt och förmåga att formulera och lösa vetenskapliga frågor
 • God förmåga att samarbeta, uthållighet, stabilitet och personlig mognad, samt förmåga att organisera och strukturera arbetet
 • Numerisk och språklig analytisk förmåga
 • Nyfikenhet att lära sig nya saker och öka sin kunskap, speciellt inom multidisciplinära miljöer

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett brev (1/2 - 1 sida) där den sökande kort beskriver sig själv och motiverar varför den sökande vill påbörja forskarutbildningen i analytisk kemi vid Lunds universitet, och på vilket sätt detta interdisciplinära forskningsprojekt matchar egna intressen och vetenskapliga bakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopior av betyg för godkända kurser, samt övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-09-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2023
Kontakt
 • Peter Spégel, peter.spegel@chem.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-05-30
Sista ansökningsdag 2022-08-01

Tillbaka till lediga jobb