Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Arbetet med att kartlägga och bevara biologisk mångfald förutsätter god kunskap om tre olika organisationsnivåer: (1) ekosystemnivån, tex vilken artsammansättning olika samhällen har, vilken utbredning dessa samhällen har i landskapet och hur de ingående arterna samverkar med varandra, (2) artnivån, vilken utbredning olika arter har, hur de fungerar och hur antalet individer varierar över tiden, samt (3) gennivån, hur den genetiska variationen ser ut inom arter, hur den är kopplad till annan variation och vilken betydelse den har för artens överlevnad och långsiktiga utveckling. Kunskapen om gennivån är ofta bristfällig, men här vill vi ta fram kritiska data som hjälper oss att bevara två orkidéer som har blivit allt mer sällsynta i Skandinavien under de senaste 100 åren, Pseudorchis albida, vityxne och Nigritella nigra, brunkulla.

Projektet baseras på molekylära data som tas fram mha modern sekvenseringsmetodik. För vardera arten ska vi beskriva genetisk variation i stort, jämföra populationer på ursprungliga och kulturskapande lokaler och jämföra historiska och recenta populationer. Vi ska också klarlägga taxonomisk position och invandringshistoria.

Projektet omfattar insamlingsarbete i fält inom Skandinavien, laboratoriestudier mha så kallad hyRAD-teknik, bioinformatik, samt populationsgenetiska och fylogenetiska analyser. Resultaten ska bland annat användas till att formulera riktlinjer för fortsatt bevarandearbete samt eventuella återplanteringsprojekt.

Projektet förutsätter såväl samarbete med lokala naturvårdare samt med naturvårdsorganisationer på både regional och nationell nivå. 


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

•    avlagt examen på avancerad nivå eller

•    fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller

•    på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

 • Msc i Biologi med inriktning mot systematisk botanik, evolutionär botanik, bevarandegenetik, fylogenomik eller närliggande område
 • Utmärkta kunskaper i engelska, både i att förstå text och i skrift.
 • Mycket god förmåga till analytiskt och självständigt arbete.
 • Praktisk erfarenhet av och fallenhet för laborativt arbete.
 • Praktisk erfarenhet av och intresse för biologiskt fältarbete.

Det är meriterande om kandidaten har:

 • Generell kunskap och intresse för floristik och systematisk botanik
 • Särskilt intresse för systematik och bevarandebiologi av i Nordeuropa vildväxande orkidéer
 • Tillräckliga kunskaper i något skandinaviskt språk för att kunna förstå texter skrivna på svenska eller norska samt att kunna kommunicera muntligt på allmän nivå.
 • B-körkort.
 • Erfarenhet av biologiskt fält- och insamlingsarbeten
 • Erfarenhet av datahantering och bioinformatiskt arbete
 • Erfarenhet av praktiskt DNA-arbete innefattande extraktionsmetodik, DNA-biblioteksframställning och kvalitetsutvärdering

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driftighet och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-01-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3425
Kontakt
 • Mikael Hedrén, professor, +46462228894,mikael.hedren@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-11-02
Sista ansökningsdag 2022-11-30

Tillbaka till lediga jobb