Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
El Niño Southern Oscillation (ENSO) är den mest framträdande formen av klimatvariabilitet från år till år globalt sett, och den har stor inverkan på jordens klimat, ekosystem och mänskliga samhällen. Doktoranden kommer att arbeta med klimat- och ekosystemmodellerare för att undersöka hur förändringar i tidpunkten för ENSO-händelser (förutom vintertid) kan leda till potentiellt förstärkta effekter på det globala klimatet (t.ex. telekoppling, monsun och extremväder) och terrestra ekosystem (t.ex. vegetationsmönster, skogsbränder och kolcykling). ENSO-variationer i det geologiska förflutna kommer att vara en viktig analogi. Tvärvetenskapliga metoder kommer att användas, t.ex. analys av proxyrekonstruktioner och befintliga klimatmodellsimuleringar av tidigare klimatförhållanden. Särskilt kommer doktoranderna att utforma numeriska experiment med en modern jordsystemmodell (https://ec-earth.org/) för att kvantifiera ENSO:s inverkan på grund av förändringar i ENSO-tidpunkten. Denna studie kommer att öka vår förståelse för samspelet mellan klimat, terrestra ekosystem och ENSO, vilket bidrar till att minska framtida skador i samband med ENSO.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarstudier i naturgeografi och ekosystemvetenskap uppfyller den som har:

 • har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga meriter

 • Mastersexamen i klimatvetenskap, ekosystemvetenskap, ekologi eller närliggande ämne, inklusive ett examensarbete omfattande minst 30 hp.
 • Dokumenterad kunskap om klimatvetenskap, ekosystemvetenskap, ekologi.

Det är meriterande om kandidaten har:

 • Kunskap om klimatåterkopplingar, klimateffekter och/eller klimatmodellering.
 • Tidigare erfarenhet av statistiska analyser av stora datamängder, inklusive klimat- och ekosystemdata.
 • Kunskap om användning av en komplex klimatmodell.
 • Kunskaper i ett programmeringsspråk.
 • Publikationer om relaterade ämnen är ett plus.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forsk-ningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendations-brev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enl ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/86
Kontakt
 • Zhengyao Lu, Forskare, 46-790121667,zhengyao.lu@nateko.lu.se
Publicerat 2023-01-23
Sista ansökningsdag 2023-02-13

Tillbaka till lediga jobb