Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vid avdelningen för brandteknik bedrivs forskning och undervisning som relaterar till brand och dess konsekvenser. Undervisning sker främst på Brandingenjörsutbildningen och International Master in Fire Safety Technology som är en utbildning som främst riktar sig till internationella studenter. Avdelningen består av cirka 15 anställda inklusive fem lokalt placerade doktorander. Dessutom finns ett antal företagsanknutna doktorander kopplade till avdelningen. Brandteknik bedriver sin verksamhet i ett internationellt sammanhang och har mycket kontakt med forskningsorganisationer nationellt och internationellt.

Ämnesbeskrivning

Den brandtekniska forskningen avser fysikaliska och kemiska processer i samband med brands uppkomst, tillväxt, spridning och släckning, interaktioner mellan brand och byggnader/anläggningar, system för att förhindra eller upptäcka brand eller begränsa dess konsekvenser samt utrymning och människors beteende i samband med brand. Begreppet brand avser både brand och explosion och omfattar brand inomhus och utomhus. Forskning om konsekvensmodeller sker också inom områdena oönskade utsläpp av brännbara, explosiva och/eller giftiga ämnen inom industri och transport. 

Arbetsuppgifter

Projektet som denna doktorand ska arbeta i har ett brett perspektiv och är inriktat på att förstå skogsbränslenas antändnings- och brandbeteende, och de risker de utgör för människor, egendom och miljö som ett sammanhang för att kartlägga de olika intressenterna och hur man utvecklar en gemensam syn på rättigheter och skyldigheter i samband med skogsbränder, och gränssnittet mellan skogsbränder och stad. Utvecklingen av antändnings- och brandbeteendet hos skogsbränslena kommer att utföras av en partnerdoktorand anställd vid RISE medan denna position kommer att fokusera på intressentdialog och är baserad på LU Tekniska fakulteten.

Utvecklingen av forskningsfrågor görs tillsammans med doktoranden utifrån relevant forskning. Exempel på tänkbar inriktning är: att förstå skogen och den skogsnära byggda miljön, dess bränslen, antändningsrisker och hur dessa kan hanteras och kontextualiseringen av skogen utifrån dess olika intressenter samt deras rättigheter och skyldigheter. Arbetet kommer genomföras inom ett forskningsprojekt med nationell finansiering för tvärsektoriell dialog. Projektgruppen inkluderar experter på brandemissioner, materialers brandegenskaper, intervjuanalys och workshop design. Projektledaren och projektgruppen kommer kunna erbjuda kontakter med relevanta intressenter som start för arbetet men doktoranden väntas utveckla egna kontakter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Brandteknik uppfyller den som har:

 • brandingenjörsutbildning omfattande 210 högskolepoäng, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

Övriga meriter

 • Grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift (Tillräckliga kunskaper för att förstå dokument på svenska samt kunna delta i möten med intressenter på svenska) 
 • Goda geografiska kunskaper och förståelse för ekosystem
 • Erfarenhet av samhällsvetenskaplig forskning, intervjutekniker och workshop design.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor 

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleför- ordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet och inriktningarna matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/118
Kontakt
 • Margaret Mcnamee, +46705-465219,margaret.mcnamee@brand.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-01-25
Sista ansökningsdag 2023-02-22

Tillbaka till lediga jobb