Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced
Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla
vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

AMBER finansieras av EU:s Marie Sk odowska-Curie (MSCA) COFUND-program. Cirka 14
postdoktorer kommer att rekryteras i den första utlysningen, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS),
Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike,
International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Ditt arbete kommer att omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kommer också att omfatta
teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som postdoktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBERprogrammet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök https://www.euraxess.se/jobs/178170.

Intervjuerna kommer att inledas i april. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök https://www.ambercofund.eu.

Prof. Jan Forsman (PI) forskar på en rad områden inom det övergripande ämnet statistisk termodynamik. Detta inkluderar teoretisk grundforskning, vilken ofta resulterar I nya teorier och/eller simuleringsmetoder, men även mer riktade studier, med applikationer inom materialforskning, kolloidal vetenskap, energiutvinning och biofysikalisk kemi. Om man lyfter perspektivet noteras att avdelningen för beräkningskemi bedriver forskning inom kvantkemi, statistisk termodynamik, fysikalisk kemi och biofysikalisk kemi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Vi har utvecklat en medelfältsteori för teoretisk beskrivning av nanopartiklar dispergerade I polymerlösningar, där polymererna exempelvis kan utgöras av oordnade proteiner, IDPs. Teorin baseras på en polymermedierad mångkroppspotential mellan partiklarna. Denna potential är en god approximation också i de komplexa fall då polymerernas utbredning är jämförbar (eller större än) partiklarnas diameter – den sk. “proteinregimen”. Vi har redan använt teorin för att beräkna fasdiagram för en binär blandning av olikstora nanopartiklar. Vi har då påvisat dramatiska mångkroppseffekter. Målet med det aktuella projektet är att förbättra och utvidga teorin och använda den nyutvecklade versionen för att förutspå växelverkningar och fasdiagram i ”packade miljöer”, såsom biologiska celler.

Vi hoppas kunna verifiera våra teoretiska förutspåelser med data från SAXS-experiment på ”packade” modellsystem, i vilka partikelväxelverkningarna antingen medieras av syntetiska modellpolymerer eller av IDPs. Projektet fokuserar på teoriutveckling och beräkningar men kommer sannolikt även att involvera en del experimentellt arbete.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnes-område och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Minimikraven är följande:

 • Du som sökande kan ha högst 8 års arbetslivserfarenhet efter avlagd doktorsexamen (PhD), enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement.
 • Minst en originalpublikation i en referentgranskad tidskrift
 • Bakgrund inom relevanta metoder
 • Ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan)
 • Strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit
  sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land mer än tolv månader
  under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad forskning inom ämnet statistisk termodynamik. 
 • Erfarenhet från konstruktion och användning av grovkorniga teoretiska modeller. 
 • Erfarenhet afrånkodkonstruktion av effektiva datorprogram ämnade för vetenskapliga beräkningar.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet från mångkroppsteorier för grovkorniga modeller av kolloidala system, inklusive teoriernas grundläggande konstruktion.
 • Kompetens inom spridningsområdet (SAXS/SANS), inklusive experimentellt arbete, grundläggande spridningsteori samt tolkning av spridningsdata.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbe-gränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för hur du ansöker

Mer information finns på www.ambercofund.eu.

Om du är intresserad av att söka mer än en tjänst (högst 3) måste du vara beredd att lämna in en fullständig ansökan för varje enskild tjänst.

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

i) En meritförteckning (europassformat). Detta skapas genom att du registrerar dig och använder Europass-portalen här: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv

Din meritförteckning kan sedan exporteras till en PDF-fil som du använder i din ansökan.

ii) En detaljerad forskningsplan som omfattar alla planerade utstationeringar (sökande kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. (så kortfattad som möjligt, rekommenderat ca 3-5 sidor, men absolut maximalt 10 sidor. Forskningsplanen bör innehålla en halv sida med sammanfattning/abstract. Mallen kan laddas ner från sidan "For applicants", här: https://www.ambercofund.eu/for-applicants

Ytterligare texter att inkludera i PDF-filen är:

iii) Åtagandeförklaring från eventuella ytterligare partners som den sökande vill knyta till sig.

iv) Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).

v) Ett utkast till individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).

vi) Två referensbrev.

vii) Eventuella ytterligare dokument till stöd för ansökan.

viii) Etiskt frågeformulär (checklista för etik inom högre utbildning + forskningsetiskt åtagande) länk kommer att finnas på sidan "For applicants", här: https://www.ambercofund.eu/for-applicants

Dessutom kommer ansökan att kräva:

ix) Varje kandidat kan ansöka om högst 3 tjänster. Du måste ansöka för varje enskild tjänst. En lista med preferensordning för tjänsterna ska skickas till AMBER-ledningen. amber@linxs.se Mallen kan laddas ner från sidan "For applicants", här: https://www.ambercofund.eu/for-applicants

x) En förinspelad videopresentation (frågeformulärsstyrd, via online videoverktyg, cirka 10 minuter). När du har slutfört resten av ansökningsförfarandet kommer behöriga sökande att få en länk skickad till sig.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/175
Kontakt
 • Jan Forsman, jan.forsman@compchem.lu.se , +46709643211
 • Tyra Lundquister, HR-administratör, 00000000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-01-17
Sista ansökningsdag 2024-03-31

Tillbaka till lediga jobb