Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU) är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH). All forskning och utbildning vid institutionen sker på Kemicentrum. Kemiska institutionen bedriver högkvalitativ utbildning inom kemins samtliga områden. Utbildningen sker i nära samarbete med forskningen och våra lärare ingår i nationellt och internationellt erkända forskargrupper. Kemiska institutionen har en för Sverige unik styrka med forskning, bedriven av internationellt och nationellt ledande forskargrupper, som sträcker sig från helt grundläggande till mycket tillämpade frågeställningar. På kemiska institutionen finns även den avancerade instrumenteringen som krävs i modern molekylär forskning. Den gränsöverskridande forskningen och det nära samarbetet med näringslivet bidrar ständigt till nya innovationer och lösningar inom bland annat teknik, medicin, livsmedel, energi och miljö. Totalt har KILU ca 310 anställda, varav ca 170 forskarstuderande. Antalet helårsstudenter som deltar i grundutbildningen är nästan 500. Den totala årliga ekonomiska omsättningen är ca 350 miljoner kronor.

Kemiska institutionen består av fyra forskningscentrum/enheter; Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS), Centrum för analys och syntes (CAS), Centrum för tillämpade biovetenskaper (CALS) och Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi. Analytisk kemi som grundutbildnings- och forskarutbildningsämne finns samlat vid Centrum för Analys och Syntes (CAS), och det är för denna enhet som den utlysta anställningen gäller.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. I anställningen ingår undervisning som idag är 20 % av en heltid, räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning och omfattning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras.

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar. För att stödja uppbyggnaden av en forskargrupp kommer resurser motsvarande en fyraårig doktorandtjänst att knytas till anställningen.

Undervisningen innefattar grundläggande och avancerade kurser inom ämnesinriktningen, kurser inom forskarutbildningen samt handledning av examensarbeten och doktorander.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Specifikt för denna anställning krävs doktorsexamen inom området analytisk kemi.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömningen är det ett krav att den sökande:

 • uppvisar vetenskaplig skicklighet genom vetenskaplig publicering i ämnesområdet analytisk kemi,
 • framgångsrikt har genomfört postdoktors-vistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid,
 • uppvisar god förmåga att undervisa i kromatografi,
 • uppvisar en forskningsplan med tydlig självständig inriktning och som bedöms kunna ligga till grund för extern finansiering,
 • uppvisar mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga.

Vid bedömningen är det meriterande att den sökande:

 • kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom institutionen,
 • uppvisar förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde samt förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering,
 • uppvisar dokumenterad erfarenhet av ledarskap,
 • har erfarenhet av att planera, utveckla och genomföra undervisning,
 • uppvisar god samarbetsförmåga, uthållighet och personlig mognad, och förmåga att organisera och strukturera arbetet.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran 
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

 • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - En självständig forskarprofil.
           - Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - Forskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

 • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           - Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

 • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan ska redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder ett karriärprogram för biträdande universitetslektorer.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/611
Kontakt
 • Charlotta Turner, professor, 046-2228125,charlotta.turner@chem.lu.se
 • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-2223609,helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-07
Sista ansökningsdag 2023-04-30

Tillbaka till lediga jobb