Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and 7 600 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

The Faculty of Medicine is a part of Lund University, and is responsible for education and research within medicine and healthcare. Our academic programs are closely linked with the healthcare system and are firmly anchored in the faculty’s strong research tradition. Our research spans a broad field within experimental preclinical research, near-patient clinical research and health sciences research. The Faculty of Medicine, with its 1,800 employees and 2,700 students in Lund and Malmö, is a knowledge-intensive meeting place for students, teachers and researchers from all over the world.

Placering

Anställningen är placerad i forskargruppen Barn och familjers hälsa, Institutionen för hälsovetenskaper. Doktoranden får en arbetsplats i de lokaler som disponeras av forskargruppen, placerat inom Health Science Centre (HSC).

Beskrivning
Utbildningen på forskarnivå avses leda till en licentiatexamen i medicinsk vetenskap, ämnet hälsovetenskap. Syftet med doktorandprojektet är att identifiera antalet barn i åldern 9 månader till 3 år med ätsvårigheter inom barnhälsovården samt att beskriva föräldrars upplevelser när ett barn i familjen har ätsvårigheter. Datainsamlingen omfattar frågeformulär till föräldrar på barnavårdscentraler samt intervjuer med föräldrar till barn med ätsvårigheter. Doktoranden förväntas ha en god förmåga att samtala med föräldrar. Som person är du initiativrik samt har en god förmåga att självständigt planera, genomföra och slutföra arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter
Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Eligibility
Students with basic eligibility for third-cycle studies are those who- have completed a second-cycle degree- have completed courses of at least 240 credits, of which at least 60 credits are from second-cycle courses, or- have acquired largely equivalent knowledge in some other way, in Sweden or abroad.

The employment of doctoral students is regulated in the Swedish Code of Statues 1998: 80. Only those who are or have been admitted to PhD-studies may be appointed to doctoral studentships. When an appointment to a doctoral studentship is made, the ability of the student to benefit from PhD-studies shall primarily be taken into account. In addition to devoting themselves to their studies, those appointed to doctoral studentships may be required to work with educational tasks, research and administration, in accordance with specific regulations in the ordinance.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska då datasamling sker på svenska och resultat kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar.

Särskild behörighet har den som uppfyller minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng av relevans för ämnesområdet.

Läs mer om behörighetskrav till forskarutbildning på adressen https://www.medicine.lu.se/study/phd-programme/prospective-phd-students/entry-requirements

Kvalifikationer
Legitimerad logoped

Masterexamen i medicinsk vetenskap, inriktning mot pediatrisk dysfagi och ätsvårigheter

Erfarenhet av att arbeta med barn med dysfagi och ätsvårigheter och deras föräldrar i såväl klinisk verksamhet som pedagogisk verksamhet i form av föräldrautbildning och samtalsstöd runt ätsvårigheter. 

Meriterande

Vidareutbildning inom pediatrisk dysfagi och ätsvårigheter

Publikationer inom pediatrisk dysfagi och ätsvårigheter

Färdighet i och erfarenhet av att utbilda föräldrar och personal inom vård och förskola eller skola inom pediatrisk dysfagi och ätsvårigheter

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Type of employment
Limit of tenure, two years according to HF 5 kap 7§.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
First day of employment 2019-10-01
Salary Monthly salary
Number of positions 1
Working hours 100
City Lund
County Skåne län
Country Sweden
Reference number PA2019/2910
Contact
  • Linnea Gard, +46462221920
Union representative
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Published 04.Sep.2019
Last application date 25.Sep.2019 11:59 PM CET

Return to job vacancies