Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Placering

Anställningen är placerad i forskargruppen Barn och familjers hälsa, Institutionen för hälsovetenskaper. Doktoranden får en arbetsplats i de lokaler som disponeras av forskargruppen, placerat inom Health Science Centre (HSC).

Beskrivning
Utbildningen på forskarnivå avses leda till en licentiatexamen i medicinsk vetenskap, ämnet hälsovetenskap. Syftet med doktorandprojektet är att identifiera antalet barn i åldern 9 månader till 3 år med ätsvårigheter inom barnhälsovården samt att beskriva föräldrars upplevelser när ett barn i familjen har ätsvårigheter. Datainsamlingen omfattar frågeformulär till föräldrar på barnavårdscentraler samt intervjuer med föräldrar till barn med ätsvårigheter. Doktoranden förväntas ha en god förmåga att samtala med föräldrar. Som person är du initiativrik samt har en god förmåga att självständigt planera, genomföra och slutföra arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter
Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska då datasamling sker på svenska och resultat kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar.

Särskild behörighet har den som uppfyller minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng av relevans för ämnesområdet.

Läs mer om behörighetskrav till forskarutbildning på adressen https://www.medicin.lu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/behorighet.

Kvalifikationer
Legitimerad logoped

Masterexamen i medicinsk vetenskap, inriktning mot pediatrisk dysfagi och ätsvårigheter

Erfarenhet av att arbeta med barn med dysfagi och ätsvårigheter och deras föräldrar i såväl klinisk verksamhet som pedagogisk verksamhet i form av föräldrautbildning och samtalsstöd runt ätsvårigheter. 

Meriterande

Vidareutbildning inom pediatrisk dysfagi och ätsvårigheter

Publikationer inom pediatrisk dysfagi och ätsvårigheter

Färdighet i och erfarenhet av att utbilda föräldrar och personal inom vård och förskola eller skola inom pediatrisk dysfagi och ätsvårigheter

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2910
Kontakt
  • Linnea Gard, +46462221920
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-09-04
Sista ansökningsdag 2019-09-25

Tillbaka till lediga jobb