Lund University, Faculty of Medicine, Department of Health Sciences

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and 7 600 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

The Faculty of Medicine is a part of Lund University, and is responsible for education and research within medicine and healthcare. Our academic programs are closely linked with the healthcare system and are firmly anchored in the faculty’s strong research tradition. Our research spans a broad field within experimental preclinical research, near-patient clinical research and health sciences research. The Faculty of Medicine, with its 1,800 employees and 2,700 students in Lund and Malmö, is a knowledge-intensive meeting place for students, teachers and researchers from all over the world.

Placering

Anställningen är placerad i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande, Institutionen för hälsovetenskaper. Forskargruppen är anknuten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som engagerar seniora och juniora forskare vid fyra av universitetets fakulteter.

Beskrivning

Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning gerontologi (medicinsk/hälsovetenskaplig). Doktorandprojektet adresserar bostadens och närområdets inverkan på delaktighet och välbefinnande bland personer som åldras med funktionsnedsättning. Speciellt fokus ligger på socialt utsatta områden samt hur bostadsföretag och allmännyttan kan stödja ett gott åldrande.

De planerade studierna kommer att genomföras inom ramen för det treåriga projektet ”Socialt hållbar bostadspolitik för personer som åldras med funktionsnedsättning: Utveckling av en kunskapsbas som stödjer delaktighet och aktivt medborgarskap”. Projektet är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), och genomförs i  en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Framförallt kvalitativa metoder kommer användas för datainsamling, såsom intervjuer och observation. Handledarna representerar gerontologi och arbetsterapi samt socialt arbete.

Arbetsuppgifter

Med stöd av handledarna ska doktoranden medverka i planering av projektet, datainsamling, analysera och sammanställa data samt rapportera resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska. Doktorandprojektet sammanfattas avslutningsvis i en ramberättelse på engelska och presenteras i en doktorsavhandling. Doktoranden ska genomgå nödvändiga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur. Vidare ingår aktiv medverkan i kommunikation och översättning av forskningsresultat till olika målgrupper, såväl inom som utanför forskarsamhället. Resor såväl inom landet som internationellt förekommer. Även forskningsvistelse vid annat universitet, i Sverige eller utomlands, kan bli aktuell.

Doktoranden förväntas medverka i relevanta aktiviteter och uppdrag inom forskargruppen, institutionen och CASE. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Eligibility
Students with basic eligibility for third-cycle studies are those who- have completed a second-cycle degree- have completed courses of at least 240 credits, of which at least 60 credits are from second-cycle courses, or- have acquired largely equivalent knowledge in some other way, in Sweden or abroad.

The employment of doctoral students is regulated in the Swedish Code of Statues 1998: 80. Only those who are or have been admitted to PhD-studies may be appointed to doctoral studentships. When an appointment to a doctoral studentship is made, the ability of the student to benefit from PhD-studies shall primarily be taken into account. In addition to devoting themselves to their studies, those appointed to doctoral studentships may be required to work with educational tasks, research and administration, in accordance with specific regulations in the ordinance.

Studerande med utomnordisk grundexamen ska ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. 

Övriga kvalifikationer

Övriga krav för anställningen:

  • God datorvana
  • Goda kunskaper i talad och skriven svenska eller annat skandinaviskt språk.
  • Goda kunskaper i engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom hög grad av självständighet, noggrannhet och samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen:

  • Intresse och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete och/eller forskning med äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller personer som lever i socialt utsatta områden som målgrupp/målgrupper

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Type of employment
Limit of tenure, four years according to HF 5 kap 7§.

Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse. Anställningens omfattning är 100% av heltid.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
First day of employment 2020-01-01
Salary Monthly salary
Number of positions 1
Working hours 100
City Lund
County Skåne län
Country Sweden
Reference number PA2019/3289
Contact
  • Susanne Iwarsson, professor och huvudhandledare, Tel. 046-2221940 E-post susanne.iwarsson@med.lu.se
Union representative
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Published 08.Oct.2019
Last application date 10.Nov.2019 11:59 PM CET

Return to job vacancies