Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 8 160 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Placering

Anställningen är placerad i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande, Institutionen för hälsovetenskaper. Forskargruppen är anknuten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som engagerar seniora och juniora forskare vid fyra av universitetets fakulteter.

Beskrivning

Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning gerontologi (medicinsk/hälsovetenskaplig). Doktorandprojektet adresserar bostadens och närområdets inverkan på delaktighet och välbefinnande bland personer som åldras med funktionsnedsättning. Speciellt fokus ligger på socialt utsatta områden samt hur bostadsföretag och allmännyttan kan stödja ett gott åldrande.

De planerade studierna kommer att genomföras inom ramen för det treåriga projektet ”Socialt hållbar bostadspolitik för personer som åldras med funktionsnedsättning: Utveckling av en kunskapsbas som stödjer delaktighet och aktivt medborgarskap”. Projektet är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), och genomförs i  en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Framförallt kvalitativa metoder kommer användas för datainsamling, såsom intervjuer och observation. Handledarna representerar gerontologi och arbetsterapi samt socialt arbete.

Arbetsuppgifter

Med stöd av handledarna ska doktoranden medverka i planering av projektet, datainsamling, analysera och sammanställa data samt rapportera resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska. Doktorandprojektet sammanfattas avslutningsvis i en ramberättelse på engelska och presenteras i en doktorsavhandling. Doktoranden ska genomgå nödvändiga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur. Vidare ingår aktiv medverkan i kommunikation och översättning av forskningsresultat till olika målgrupper, såväl inom som utanför forskarsamhället. Resor såväl inom landet som internationellt förekommer. Även forskningsvistelse vid annat universitet, i Sverige eller utomlands, kan bli aktuell.

Doktoranden förväntas medverka i relevanta aktiviteter och uppdrag inom forskargruppen, institutionen och CASE. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forskarutbildningsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

Kraven på särskild behörighet ska avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap.

Studerande med utomnordisk grundexamen ska ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. 

Övriga kvalifikationer

Övriga krav för anställningen:

  • God datorvana
  • Goda kunskaper i talad och skriven svenska eller annat skandinaviskt språk.
  • Goda kunskaper i engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom hög grad av självständighet, noggrannhet och samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen:

  • Intresse och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete och/eller forskning med äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller personer som lever i socialt utsatta områden som målgrupp/målgrupper

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse. Anställningens omfattning är 100% av heltid.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3289
Kontakt
  • Susanne Iwarsson, professor och huvudhandledare, Tel. 046-2221940 E-post susanne.iwarsson@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-10-08
Sista ansökningsdag 2019-11-10

Tillbaka till lediga jobb