Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, fristående kurser, magister- och masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Information om forskningen vid Socialhögskolan finns här: http://www.soch.lu.se/

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 75 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 165 högskolepoäng avhandling. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier och doktoranden innehar doktorandtjänst under denna period. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, men förväntas också aktivt delta i forskningsmiljön vid Socialhögskolan. Förutom egen forskarutbildning kan innehavaren fullgöra upp till 20% tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Både svenska och engelska används som språk under kurser, seminarier och möten.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i socialt arbete finns att hämta på http://www.soch.lu.se/utbildning/forskarutbildning-i-socialt-arbete

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
1) avlagt examen på avancerad nivå,
2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
3) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildningen ha fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Doktoranden ska också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt fästs vid den sökandes förmåga att självständigt, kreativt och kritiskt bedriva samhällsvetenskapligt forskningsarbete. För att bedöma förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen beaktas studieresultat, den sökandes skrifter, forskningsplan samt eventuella forskningsmeriter. Åberopade meriter ska styrkas. I urvalsprocessen beaktas även institutionens möjligheter att tillhandahålla kvalificerad handledning och i övrigt utgöra en god forskningsmiljö för det planerade avhandlingsarbetet.

Sökande ska till sin ansökan bifoga en forskningsplan för en planerad avhandling om 4-5 sidor (laddas upp som Övrig fil). Planen bör innehålla en problemformulering och forskningsfrågor, orienterande kommentarer om forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa. Planen ska visa en eller flera tänkbara inriktningar för den sökandes forskning och utgör ett underlag för att bedöma den sökandes förmåga att identifiera potentiellt intressanta frågor och föra relevanta överväganden om metod i förhållande till planerad forskning.

Bedömningar grundas på de handlingar som sänts in vid ansökningstidens slut. Endast kompletta ansökningar beaktas.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4087
Kontakt
  • Staffan Blomberg, Prefekt, staffan.blomberg@soch.lu.se
  • Katarina Jacobsson, Studierektor forskarutbildning, katarina.jacobsson@soch.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-04
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Takaisin avoimiin työpaikkoihin