Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen (LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kemiska institutionen vid LTH, Lunds universitet, rekryteringar en biträdande universitetslektor i elektrokemi med inriktning mot batterimaterial.

Beskrivning av arbetsplatsen  
Lunds universitet har sedan 2022 ett nära samarbete med ett antal andra toppuniversitet i Sverige rörande batteriforskning inom plattformen COMPEL (COMPetitiveness for the ELectrification of the transport system). Inom plattformen samarbetar universiteten kring forskning, forskningsinfrastruktur och utbildning för att erbjuda kompetens och världsledande forskning inom batteriteknik och kraftelektronik.

Lunds universitet utlyser nu en tjänst som biträdande universitetslektor i elektrokemi med inriktning mot batterimaterial kopplad till COMPEL-plattformen. Denna tjänst inbegriper forskning och undervisning inom ämnesområdet elektrokemi, med fokus på batterimaterial, det vill säga oorganiska och/eller polymera material som används som elektroder och elektrolyter. Tjänsten kommer att vara placerad vid kemiska institutionen vid LTH, Lunds universitet. Den rekryterade biträdande universitetslektorn kommer att få finansiering för en doktorand och en postdoktor samt medel för utrustning.

Lunds universitet utvidgar och stärker materialvetenskaplig forskning för att utveckla ett av Europas framtida ledande materialvetenskapliga centrum. Vår profil omfattar ett brett spektrum av materialvetenskaplig forskning, inklusive starka kopplingar till våra nya världsklassinfrastrukturer, MAX IV-synkrotronen och European Spallation Source (ESS). Det är i denna kontext som kemiska institutionen för närvarande söker en biträdande universitetslektor för att långsiktigt utvidga vår materialforskning med nya forskningsriktningar.

Kemiska institutionen bedriver forskning inom alla kärnområden inom kemi med ett brett tema av forskning för ett hållbart samhälle. Viktiga forskningsområden vid institutionen med potential för synergieffekter med den nuvarande utlysningen inkluderar syntes och karakterisering av organiska, oorganiska och polymera molekyler och material för katalys, solceller, energilagring och omvandlingsapplikationer bland andra områden. Av särskild relevans är materialdesign och syntes samt förståelse för samspelet mellan materialstruktur och egenskaper, kemiska och fysikaliska processer samt applikationsprestanda. Avancerad karaktärisering av materialegenskaper genom exempelvis elektronmikroskopi och röntgenspektroskopi (särskilt vid synkrotronen MAX IV) är också ett fokusområde för institutionen.

COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Ämne
Elektrokemi med inriktning mot batterimaterial.

Särskild ämnesbeskrivning
Elektrokemi handlar om studier av kemiska processer som involverar förflyttning av elektroner. Inom ämnet utforskas förhållandet mellan elektricitet och kemiska reaktioner, med särskilt fokus på hur elektrisk energi kan användas för att starta eller driva kemiska förändringar, och omvänt, hur kemiska reaktioner kan generera elektricitet. Elektrokemiska fenomen är genomgripande inom olika områden, från batterier och bränsleceller som driver apparater, maskiner och fordon till korrosionsprocesser och produktion av kemiska produkter och metaller i elektrolytiska processer. Elektrokemi spelar alltså en viktig roll inom miljövetenskap, materialvetenskap och energiomvandlingsteknik, vilket gör det till ett grundläggande studieområde med olika tillämpningar. Ämnets inriktning mot batterimaterial avser materialformulering (syntes) och elektrokemi för batterikomponenter och battericeller. Särskild vikt ligger på att mäta och tolka grundläggande och komplexa elektrokemiska fenomen och processer som äger rum i eller mellan nya material i battericeller, med ett molekylärt, kemisk-fysikaliskt perspektiv. Relevanta material är oorganiska och/eller polymera material som används för elektroder och elektrolyter. Elektrokemisk forskning inom andra typer av gröna energiapplikationer, såsom bränsleceller eller elektrolysörer, kan också ingå.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Stöd till COMPEL-plattformen med forskning och undervisning.
 • Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Betydande postdoktoral forskningserfarenhet från en forskningsmiljö utanför det universitet där sökanden avlade sin doktorsexamen.
 • Omfattande erfarenhet av grundläggande elektrokemiska mätningar och deras tolkning.
 • Vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskapliga publikationer inom forskningsområdet elektrokemi.
 • Till ansökan ska bifogas en tydligt självständig forskningsplan som bedöms kunna utgöra grund för framgångsrika anslagsansökningar. Planen bör också beskriva hur sökandens forskning kan komplettera och förstärka forskningen vid institutionen. Forskningsplanens kvalitet kommer att ges betydande vikt vid urvalet av kandidater. Relevansen av forskningsplanen för det specifika området för tjänsten, liksom de bredare målen för material för hållbar energi, kommer att utgöra ett kriterium vid utvärderingen.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.

Övriga meriter

 • Erfarenhet av formulering (syntes) och grundläggande elektrokemisk karakterisering av nya batterimaterial och celler.
 • Dokumenterad förmåga att erhålla extern finansiering.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 12a § HF. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss:
https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:
http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Elektrokemi med inriktning mot batterimaterial
Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet, vilket även innefattar genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskap om minst fem veckor, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Sökande har utvecklat och driver en tydlig forskningslinje, samt har återkommande publicerat peer review-granskade arbeten i välrenommerade tidskrifter utifrån denna linje, utan medverkan av tidigare handledare och där sökanden haft en tydligt ledande roll
 • Sökande har som huvudsökande erhållit fleråriga externa anslag tillräckliga för att upprätthålla en självständig forskningsverksamhet.
 • Sökanden är en internationellt erkänd forskare inom sitt ämne och interagerar regelbundet med andra forskare inom ämnet.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/942
Kontakt
 • Mikael Akke, +46462228247
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2024-03-25
Sista ansökningsdag 2024-05-28

Tillbaka till lediga jobb