LUCSUS

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Centrum för hållbarhetsstudier (The Centre for Sustainability Studies, LUCSUS) är ett institut för forskning och utbildning om hållbarhetsproblem från ett kritiskt perspektiv och med lösningsorienterade förhållningssätt. Våra forskningsprojekt är inriktade på hållbarhetsproblem som t ex klimatförändringar, vattenkonflikter, tillgång på livsmedel, förändringar av markanvändning och urbanisering, ofta med internationella samarbetspartner. LUCSUS strävar efter att utlösa förändringar, såväl lokalt som globalt, som leder till ett hållbart samhälle och en hållbar framtid. Utbildningen vid LUCSUS består av ett masterprogram (LUMES) och en forskarskola.

 

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap uppgår till 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med en offentlig disputation. Den som antas till utbildningen kommer att erhålla lön från universitetet under 4 år varunder doktoranden främst ska ägna sig åt sin utbildning. Anställningen som doktorand kan även inbegripa institutionstjänstgöring, framför allt undervisning, med en omfattning av maximalt 20% av en heltidstjänst. Doktorandens anställning kommer då att förlängas med ett motsvarande antal timmar. Doktoranden kommer att ha tillgång till en arbetsplats på LUCSUS. Villkoren för anställning som doktorand anges i Högskoleförordningen (HF) 5 kap. 1–7 §§.

 

Forskarprojektet

Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta inom LUCSUS nya, 4-åriga forskningsprojekt om Marine Coastal Ecosystems Biodiversity and Services in a Changing World. Detta är ett internationellt projekt som leds av Portsmouth University med LUCSUS som partner. Projektet berör ekosystemens komplexitet vid gränsen mellan land, framtida klimat-och socioekonomiska scenarier som med hinder för att identifiera hållbara styrningslösningar. Anpassning till klimatförändringar kan innebära både att bygga anpassningsförmåga, vilket därigenom ökar förmågan hos individer, grupper eller organisationer att anpassa sig till förändringar och genomföra anpassningsbeslut och transformera kapacitet.

Det kan också involvera människors motstånd till förändring till alternativa och naturbaserade lösningar. Anpassning är kontinuerliga handlingar, beslut och attityder som informerar beslut om alla livets aspekter och som återspeglar befintliga sociala normer och processer. Doktorandprojektet kommer att bidra till utveckling av multidimensioner av motståndskraft och makt utspelar sig över marin och kust ekosystemstyrning. Projektet fokuserar på olika kustsamhällen i tre regioner (västra Medelhavet, Nordsjön och Karibien), som har utsatts för specifika extrema klimathändelser, för att identifiera effekter (t.ex. genom olikheter i sårbarhet) och framtida kommande effekter kopplade till klimatförändringar (t.ex. kusterosion, ökning av havets yttemperatur, försurning som påverkar MCE-ekosystem och i sin tur tjänsterna för människors välbefinnande). Projektet kommer också att kritiskt undersöka nya innovationer och nuvarande förståelser av naturbaserade lösningar. Projektet bygger på en stark kritisk samhällsvetenskaplig tradition men är tvärvetenskaplig i omfattning. Doktoranden kommer att arbeta med marina ekologer, klimatforskare, samhällsvetare, humaniora och kommunikationsspecialister samt lokala aktörer och beslutsfattare.

 

Grundläggande behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs enligt HF 7 kap. 35 § att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Förordning 2010: 1064).

 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har;

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad

nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

 

De huvudsakliga forskningsuppgifterna inom anställningen kommer att vara nära kopplade till målen för det övergripande projektet (given ovan). Den anställde kommer att utföra självständig och tvärvetenskaplig forskning om sociala aspekter inom marine, biodiversitet och klimatförvaltning. Det kan innefatta intervjuer, kartläggning, diskursanalys och scenario arbete.  Inom ramarna för det övergripande projektet kommer det att finnas utrymme för att utforma egna intresseinriktningar och prioriteringar. Ideala förutsättningar för tjänsten har den som innehar:

 • Masterexamen i utvecklings studier, kulturgeografi, humanekologi, statsvetenskap, sociologi eller något angränsande område.
 • Ett starkt och dokumenterat intresse för sociala och samhällsaspekter i klimatanpassning och miljö.
 • Förmåga att arbeta självständigt såväl som inom ramen för en tvärvetenskaplig och internationell forskarmiljö.
 • Utmärkt skriftlig språkfärdighet på engelska.
 • Starkt intresse för att bidra till undervisningen vid LUCSUS och för att arbeta med studenter.
 • Kunskap on Agenda 2030 målen 10, 13, 14, 15 och 16.

 

Bedömningsgrunder

Endast sökande som är behöriga för studier på forskarnivå kan anställas som doktorander. Det huvudsakliga kriteriet är den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De sökande kommer att rangordnas i enlighet med en övergripande bedömning av kvaliteten i deras projektförslag, följebrev (vari ingår en beskrivning av motiven för att söka och den särskilda behörigheten), inlämnade självständiga arbeten, betyg från tidigare studier, personliga lämplighet samt intresse av och förmåga att bidra till projektets övergripande mål. En forskarutbildning i hållbarhetsvetenskap är krävande så den sökande måste ha en stark motivation och en förmåga att arbeta självständigt inom strikta tidsramar. Vidare krävs god samarbets- och kommunikationsförmåga samt muntlig och skriftlig språkfärdighet på engelska. Svensk språkfärdighet är en merit men inte ett krav.

Ansökan

Ansökan inlämnas elektroniskt genom Lunds universitets e-rekryteringsportal. I ansökan måste ingå:

 • Ett följebrev på engelska på högst 2 500 ord. Det ska innehålla en kort beskrivning av dig själv samt din motivation och behörighet för en forskarutbildning. Vidare ska ingå en förklaring av varför du vill arbeta med just det här projektet, hur din behörighet gör dig lämplig för tjänsten och vilken individuell inriktning du skulle välja (inom den övergripande ramen för projektet) om du skulle bli antagen.
 • En meritförteckning (max 2 sidor) som visar att du är behörig för forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap (inklusive relevanta publikationer)
 • Examensbevis och betygsutdrag
 • Ett eller flera examensarbeten uppgående till sammanlagt minst 30 högskolepoäng (masteruppsats på

30 hp eller masteruppsats på 15 hp och kandidatuppsats på 15 hp)

 • Namn och kontaktinformation för tre referenspersoner (NB: rekommendationsbrev krävs inte i den första fasen av ansökningsprocessen).

 

De högst rangordnade sökande kommer att intervjuas under antagningsprocessens avslutande fas.

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2520
Kontakt
 • Emily Boyd, 0462220000
Publicerat 2020-07-09
Sista ansökningsdag 2020-09-21

Tillbaka till lediga jobb