Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum (Matematik LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten innebär i huvudsak doktorandstudier, men upp till 20% institutionstjänstgöring kan ingå, normalt övningsundervisning i grundkurserna.

Utbildningen på forskarnivå i matematik kan innehålla både ren och tillämpad matematik i varierande omfattning. En lista på möjliga områden för doktorandprojektet finns längre ner i dokumentet. Slutligt val av projekt och handledare görs av doktoranden i samråd med institutionen.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

1. minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller

2. examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

I praktiken betyder det att den studerande ska ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som åtminstone svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik alternativt en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 

Bedömningsgrund

Bedömningen görs efter följande kriterier:

1. Kunskapsnivå och tidigare studieresultat i matematik och/eller tillämpad matematik.

2. Bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

3. Självständighet och kvalitet i akademiskt arbete:

  Förmåga att

    - planera och genomföra forskning,

    - uttrycka sig väl i tal och skrift,

    - tillgodogöra sig och presentera kunskapsläget inom det valda området,

    - diskutera möjliga tillämpningar av vunna insikter,

4. Inre drivkraft, uthållighet och motivation med avseende på forskarutbildning i allmänhet, och aktuellt forskarutbildningsämne och avsiktsplan i synnerhet.

Bedömningen baseras på givet underlag i form av dokumenterade meriter, skriftlig ansökan samt, för en mindre grupp utvalda sökande, intervju och eventuell provföreläsning.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Tänkbara områden för doktorandprojektet

Kontaktpersoner inom parentes. Områden och kontaktpersoner är listade alfabetiskt, utan inbördes prioriteringsordning.

Algebra (Anna Torstensson, Victor Ufnarovski)

Dynamiska system. (Magnus Aspenberg, Tomas Persson, Jörg Schmeling)

Modellering och tillämpad matematik. (Stefan Diehl, Sara Maad Sasane, Alexandros Sopasakis)

Ortogonala polynom och/eller komplex analys i en eller flera variabler. (Jacob Stordal Christensen, Frank Wikström)

Ange gärna i ansökan vilket eller vilka ämnesområden som du är intresserad av!

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1843
Kontakt
  • Frank Wikström, enhetschef, +46462228564
  • Stefan Diehl, +46462220920
  • Tomas Persson, +46462228566
  • Victor Ufnarovski, +46462224146
Publicerat 2017-06-01
Sista ansökningsdag 2017-06-22

Wróć do ofert pracy