Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
III-V halvledare är högst intressanta för en rad tillämpningar inom elektronik och optoelektronik. Särskilt har III-V MOSFET:ar visat utmärkt prestanda de senaste åren, och är därför de mest lovande kandidaterna för aktiv THz-funktionalitet. III-V materialen är dessutom lämpliga för lysdioder och kvantberäknings-komponenter. Att skala ner operationspänningen under 0.5 V skulle leda till enorma energibesparingar, men kräver nya komponentkoncept, som tunneltransistorer och negativ-kapacitans-transistorer. Nanoelektronik-gruppen vid Lunds Universitet har studerat III-V MOSFETar och III-V integration på kisel i mer än 10 år, och våra komponenter innehar flertalet världsrekord i komponentprestanda. För närvarande leder vi ett EU-finansierat konsortium inom forskningsområdet integrerad III-V MOSFET-teknologi och dess tillämpningar, och breddar nu vår forskning mot nya komponent- och krets-koncept.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Ämnet för doktorandtjänsten är ”Syntes och integration av ferroelektrisk hafniumoxid med nanometerstora komponenter”. Tjänsten ämnar undersöka metoder för att framställa högkvalitativ ferroelektrisk hafniumoxid, utföra detaljerad avancerad karakterisering, samt att utveckla processer för att möjliggöra integration av materialen med nanometerstora III-V transistorer. Målkomponenterna är negativ-kapacitans-transistorer med ultra-låg-effektförbrukning som kan opereras vid 0.1-0.3 V. Forskningsarbetet kräver nära samarbete med andra doktorander i samma forskargrupp, samt forskare vid synkotronanläggningen MAX-IV.

Forskningen kommer primärt att innebära varierade former av halvledarprocessning och karakterisering, samt komponentframställning och mätningar. Tjänsten kan innefatta en kombination av experimentellt och teoretiskt arbete.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik (Master-titel i Fysik är också giltigt), teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser och demonstrerad kunskap i materialvetenskap, komponentfysik, kvantmekanik och grundläggande kretsdesign är starkt meriterande.
 • Erfarenhet av renrumsarbete och elektrisk karakterisering är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och ska skickas in via vårt rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4196
Kontakt
 • Mattias Borg, biträdande lektor, +46462229099
Publicerat 2018-12-11
Sista ansökningsdag 2019-01-20

Tillbaka till lediga jobb