Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Teaterhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt våra centrumbildningar Inter Arts Center och Körcentrum Syd. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och seminarier. De internationella relationerna är många och präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, en lärarutbildning i musik samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga området.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.
Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Den konstnärliga forskningen synliggör kombinationen av perspektiv på konstnärligt utövande, konstnärlig kunskapsbildning och konstnärligt lärande. Doktorandernas deltagande i institutionens breda verksamhet är en väsentlig del i utvecklingen av institutionens samlade kunskapsmiljö. I praktiken innebär detta att doktoranden ska delta i institutionens möten och aktivt bidra till kunskapsutvecklingen.

 Om forskarskolan

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Forskarskolan kommer att ha minst 12 doktorander från alla fakulteter. Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning på Teaterhögskolan och samtidigt delta i universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som utvecklats med utgångspunkt från de frågeställningar som de globala målen definierar. Kurserna ger dig en stor potential att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbete och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i fler aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt delta i den globala hållbarhetsagendan och förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

Läs mer om forskarskolan här: https://www.hallbarhet.lu.se/agenda-2030-forskarskola

Arbetsuppgifter

Att inom ramen för anställningen bedriva forskarstudier fram till doktorsexamen i teater. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning får en anställd i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration enligt 5 kap. 2 § i högskoleförordningen (1993:100). Sådant arbete kräver regelbunden närvaro. 

Gemensamt för alla sökande är att forskningsprojektet ska ha en tydlig koppling till Agenda 2030. Alla projektidéer välkomnas, men Agenda 2030:s holistiska ansats bör vara en utgångspunkt snarare än fokus på enskilda hållbarhetsmål.

Behörighet

Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Behörig till konstnärlig utbildning på forskarnivå är den som 

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för teater eller därmed jämförbar utbildning, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskilda behörighetskrav för konstnärlig forskarutbildning uppfyller den som

 • har uppvisat plan och syfte för ett tänkt arbete och fått detta bedömt och godkänt av antagningsnämnd,
 • har utfört självständigt arbete av sådan art att den sökandes lämplighet för utbildningen kan bedömas,
 • har konstnärlig skicklighet i relation till teaterområdet eller annan relevant koppling till konstnärlig verksamhet inom området, samt
 • bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrund 

I samband med ansökan ska sökande i en forskningsplan redogöra för sitt tänkta forskningsprojekt. Planen ska innehålla projektbeskrivning och en skiss över forskningsarbetets genomförande, samt en beskrivning av hur projektet kan bidra till nytänkande och gränsöverskridande forskning som kopplar till Agenda 2030, i relation till den sökandes konstnärliga bakgrund.

Grunden för urval bland de sökande är den sökandes meriter vid ansökningstillfället. Efter ett första urval genomförs intervjuer med de mest meriterade sökande. Vid behov kan antagningsnämnden begära kompletterande handlingar. 

Kriterier för urvalet är 

 • den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning,
 • projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid),
 • forskningsplanens kvalitet med avseende på relevans, originalitet, forskningsfrågor och metodbeskrivning samt anknytning till och relevans för Agenda 2030, samt
 • institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning.

 Att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge en sökande företräde framför andra sökande.

Se vidare allmän studieplan för konstnärlig forskarutbildning i teater:

http://www.performingarts.lu.se/forskning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen (1993:100). Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Sista ansökningsdag 2019-03-31

Intervjuer planeras att genomföras under 8-9 maj, 2019.

Ansökningsförfarande

Vi ser gärna att anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar, i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, Box 8084, 200 41 MALMÖ. Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post. Ansökan ska innehålla meritförteckning och övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

 Inskickade ansökningshandlingar i pappersform återlämnas efter begäran eller gallras två år efter att anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Ansökningshandlingar återlämnas inte till den som anställts eller till dem som överklagat anställningsbeslutet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019/2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/591
Kontakt
 • Ditte Bjerg, rektor, universitetslektor, ditte.bjerg@thm.lu.se
 • Kent Sjöström, universitetslektor, ämnesansvarig , Kent.Sjostrom@thm.lu.se , +46 70 6689310
 • Sven Bjerstedt, universitetslektor , Sven.Bjerstedt@thm.lu.se , +46 40325578
 • Jörgen Dahlqvist, universitetslektor, Jorgen.Dahlqvist@thm.lu.se , +46 40-32 55 94
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-14
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb