Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Vid avdelningen för Matematisk fysik bedrivs teoretisk forskning inom ett antal huvudområden, som t.ex. atomkärnors struktur, kvantmekanisk dynamik, transport och information i nanosystem, och elektroners korrelationer och struktur i material. En gemensam nämnare är att arbetet inom alla områden bygger på teori för växelverkande mångpartikelsystem. Forskare vid avdelningen har också starka samarbeten med experimentella kollegor vid Lund Laser Center (LLC), NanoLund, och de två stora forskningsanläggnigarna MAX IV och ESS.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Ämnesområdet för tjänsten är teori för kondenserade materiens system, med fokus på fysikaliska fenomen i och ur jämvikt. Speciellt kommer undersökningar av elektron-elektron och elektron-foton-växelverkan samt koppling av elektroner till bosoniska excitationer som fononer och magnoner betonas.

Elektronkorrelationer och växelverkan  mellan elektroner med fotoner, fononer och magnoner ligger till grund för ett brett spektrum av fenomen i och ur jämvikt inom kondenserade materiens fysik och utgör ett viktigt och aktivt forskningsfält, både nationellt och internationellt. Speciellt finns det en traditionellt stark och aktiv verksamhet med världsledande forskning inom fältet, vid avdelningen för Matematisk fysik, Fysiska institutionen. Att stödja, stärka och vidare utveckla denna verksamhet och därmed garantera både kontinuiteten i forskningen och den världsledande positionen är av stort intresse för institutionen. Speciellt ser vi att en ny anställd kommer, förutom att förstärka existerande verksamhet, utveckla forskningen genom att bidra och arbeta med nya teoretiska verktyg och metoder.

Arbetsuppgifterna kommer främst vara att bedriva och utveckla forskningen inom det specificerade ämnesområdet. Den anställde förväntas också bidra till undervisningen vid institutionen, genom att föreläsa vid och vara kursansvarig för en eller flera kurser inom grund- och/eller forskarutbildningen per år. Utöver dessa huvuduppgifter kommer arbetsuppgifterna bestå av att handleda kandidat och examensarbetare samt att fungera som biträdande handledare för doktorander och stöd och samarbetspartner för postdoktorer. Arbetsuppgifterna kommer också bestå i att aktivt söka externa forskningsmedel, både själv och i samarbete med kollegor vid avdelningen och institutionen samt nationellt och internationellt.

I anställningen ingår undervisning som idag är 10-30 % av en heltid, räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning och omfattning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl (se 4 kap. 4 a § HF).

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom fysik med inriktning mot teoretisk fysik eller motsvarande.

Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

- Dokumenterad erfarenhet av teoretiskt arbete inom kondenserade materiens system i och ur jämvikt, med metodologiskt fokus på mångpartikel-Greensfunktioner, är ett krav.

- En viktig bedömningsgrund är också den pedagogiska skickligheten. Erfarenhet av att planera, utveckla och genomföra undervisning på universitetsnivå är särskilt meriterande.

- Särskilt meriterande är också visad förmåga att erhålla medel för forskning från externa anslagsgivare.

- Kandidaten måste ha erfarenhet av ämnesrelevant postdoktoral forskning och ha visat en tydligt breddning av sin vetenskapliga kompetens efter doktorandtiden.

- Stor vikt kommer att läggas vid en självständig forskningsplan som bland annat visar hur sökandens forskning förstärker forskningen vid avdelningen/institutionen samt i vilken/vilka forskningsmiljöer sökanden kan utveckla samarbeten.

- Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper och dokumenterat god samarbetsförmåga. Önskvärda egenskaper är öppenhet, nyfikenhet, kreativitet, originalitet, självständighet, samt förmåga att samarbeta med kollegor inom akademin.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - 
En självständig forskarprofil.
           - 
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - 
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - 
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga att handleda mastersstudenter och doktorander.
           - 
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

  • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4106
Kontakt
  • Peter Samuelsson, universitetslektor, 046-222 90 78, peter.samuelsson@teorfys.lu.se
  • Helen Johansson, rekryteringshandläggare , 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-01-13
Sista ansökningsdag 2020-02-24

Tillbaka till lediga jobb