Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning är placerade vid institutionen för laboratoriemedicin i Lund.

Vid institutionen för laboratoriemedicin bedrivs spetsforskning inom det breda området för laboratoriemedicin, med fokus på sjukdomsförebyggande, hur sjukdomar uppstår och förbättring av diagnos och behandling av patienter. Några av de starkaste forskningsområdena är onkologi, genetik, hematologi, stamcellsforskning samt arbets- och miljömedicin, klinisk kemi & farmakologi och mikrobiologi.

Utöver detta tillhandahålls ett omfattande doktorandprogram med aktiva lärare i grund- och forskarutbildningen - särskilt inom medicin och biomedicin. Institutionen har en solid tradition av samarbeten med det regionala sjukvårdssystemet och närhet till kompetens hos infrastrukturenheter tillgängliga vid Lunds universitet, vilket säkerställer höga förväntningar för framtiden.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår självständigt forsknings- och utvecklingsarbete, undervisning och administration. Den tilltänkte kandidaten förväntas delta inom fakultetens olika utbildningsprogram på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för de ämnen som är relevanta vid avdelningen för laboratoriemedicin.

Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare, liksom ha dokumenterad nationellt tillika internationellt nätverk samt erhållit forskningsanslag som huvudsökande i nationell och internationell konkurrens. Den sökandes vetenskapliga utvecklingspotential kommer att vägas in i bedömningen.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisningen som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Det är meriterande om den sökande har dokumenterad förmåga att handleda doktorander.

Den sökande bör förtydliga hur hans eller hennes vetenskapliga och pedagogiska expertis kan berika och utveckla den specifika forskningsmiljön vid institutionen för laboratoriemedicin där den sökande ämnar bedriva forskningen. 

Den sökande ska vidare visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga. 

Den som anställs ska behärska det svenska språket inom en treårsperiod för att kunna undervisa studenterna och kommunicera inom universitetet.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.medicin.lu.se/lfn

Upplysningar
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-222 80 84, e-post: erik.renstrom@med.lu.se , eller

prefekt Anna Rignell Hydbom, tel: +46 46 222 16 30,
epost: Anna.Rignell-Hydbom@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av chef enheten rekrytering, lön och HR-stöd Kajsa Johnsson tel +46 46 222 08 22, Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-10-29.

Ansökanredovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/960
Publicerat 2020-09-14
Sista ansökningsdag 2020-10-29

Tillbaka till lediga jobb