Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Forskningsprojekt inom utvecklingspsykologi
Institutionen för psykologi utlyser en doktorandtjänst inom ett 10-årigt longitudinellt, prospektivt forskningsprojekt Självskadebeteende, emotionsreglering och interpersonella relationer (SoL). Projektets övergripande syfte är att undersöka psykologisk anpassning och livskvalitet hos unga vuxna och hur dessa påverkas av faktorer 10 år tidigare (dvs i tonåren).

Doktorandtjänsten är delvis finansierad av ett anslag från Crafoordska stiftelsen (referensnummer 20200700).

Doktorandprojektet
Doktorandprojektet Hur är ätrelaterade problem och självskadebeteende kopplade till varandra i ett 10-årigt utvecklingsperspektiv? är en del av SoL-projektet. Det aktuella projektet har två syften:

 1. I ett tvärsnittsperspektiv är syftet att undersöka prevalensen av och överlappningen mellan ätrelaterade problem (Disordered eating, DE) och icke-suicidalt självskadebeteende (Non-suicidal self-injury, NSSI) i ung vuxen ålder och hur dessa beteenden, separat och i kombination, är relaterade till andra aspekter av psykisk ohälsa.
 2. I ett longitudinellt perspektiv är syftet att studera hur de två typerna av självdestruktiva beteenden utvecklas mellan tonår och ung vuxen ålder och att identifiera de risk- och skyddande faktorer som predicerar DE och NSSI, separat och i kombination, i ung vuxen ålder. Frågeställningarna kommer att delvis undersökas med hjälp av data som insamlats vid tre tillfällen (2006, 2007 och 2017) i en stor skolkohort. Doktoranden kommer att ha möjligheter att utvidga sin del av projektet med en ny separat datainsamling samt nya frågeställningar kring ätrelaterade problem bland unga.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i psykologi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation.

Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent. Information om forskarutbildningen i psykologi finns att hämta på

http://www.psy.lu.se/studera/forskarutbildning.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet psykologi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Bedömningsgrunder
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. De sökande bedöms med avseende på:

 • Kvaliteten på tidigare skrifter, såsom uppsatser på magisternivå, publicerade rapporter och andra relevanta forskningsmeriter.
 • Forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet. Hänsyn kan också tas till tidigare studier och arbetslivserfarenhet av relevans.
 • Tidigare erfarenhet av kliniskt och/eller forskningsrelaterat arbete med ätrelaterade problem och självskadebeteende är meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev på svenska eller engelska (max 2 sidor) som innehåller en kort presentation av den sökande, betydelsefulla meriter samt en kort beskrivning av varför den sökande är intresserad av projektet och forskarutbildningen vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet.
 • Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildningen
 • Examensbevis
 • Uppsatsarbeten
 • Forskningsplan (max 5 sidor) som presenterar initiala idéer kring vad som vore intressant att undersöka vad gäller ätrelaterade problem och självskadebeteende samt relaterade faktorer, utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.
 • Namn och kontaktuppgifter på två referenser

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2924
Kontakt
 • Hannah Stén, Personalsamordnare, +46462228769
 • Docent Daiva Daukantaité, Projektledare, +46462221452
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-09-24
Sista ansökningsdag 2020-11-01

Tillbaka till lediga jobb