International Institute for Industrial Environmental Economics

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet. IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning och samverkar aktivt med företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel, affärsmodeller, hållbar konsumtion och stadsutveckling. För mer information se: www.iiiee.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning

Tjänsten ska bidra till utvecklingen av den existerade forskningsprofilen på institutet, vara nära integrerat med pågående forskning och bidra till att avancera och utveckla forskning inom området miljöekonomi för en övergång till klimatneutrala och resurseffektiva ekonomier. Av särskilt intresse är forskning om hur politik och styrmedel påverkar olika aktörer och samhället i stort. Forskningen hoppas ge ett viktigt bidrag till hur olika aktörer, speciellt företag och konsumenter, och samhällsekonomin reagerar på incitament och hur man kan skapa förutsättningar för en övergång till klimatneutrala och resurseffektiva ekonomier. Forskningen kommer att vara tvärvetenskaplig och kopplad till IIIEEs fyra forskningsteman.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Som en del av arbetet med forskning förväntas den biträdande lektorn initiera ny externt finansierad forskning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att säkra extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Kommunikation och spridning av forskningsresultat.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

I utbildningsprogrammen på institutet ingår det undervisning på IIIEE och distansundervisning, multidisciplinära uppdrag, tillämpade uppgifter med samhällsaktörer, arbete i flerspråkiga sammanhang och interaktion med många olika nationaliteter. Tjänsten ska bidra till utvecklingen av våra utbildningsprogram inom den ovan nämnda kontexten både på plats och på distans.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen i miljöekonomi eller
 • Uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Mycket god förmåga att utveckla och genomföra forskning inom miljöekonomi.
 • Mycket god pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

Inom området vetenskaplig förmåga:

 • Relevant erfarenhet som postdoktor inom miljöekonomi & kompetens inom som relaterar till de forskningsteman IIIEE har.
 • Demonstrerad förmåga att använda kvantitativa metoder inom ekonomisk forskning samt demonstrerad erfarenhet av statistisk programvara eller andra program för att analysera data (t.ex. SPSS, SAS, Stata).
 • Erfarenhet av att publicera i erkända vetenskapliga tidskrifter.
 • Erfarenhet av att framgångsrikt söka och erhålla externa forskningsanslag.
 • Demonstrerad förmåga att arbeta både självständigt och som en del av en tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskargrupp.
 • Förmåga att engagera sig med industri och samhälle i stort.
 • Internationell arbetserfarenhet och internationella nätverk.

Inom området pedagogisk förmåga:

 • Erfarenhet av undervisning på plats och på distans.
 • Erfarenhet av att leda och utveckla kurser/moduler.
 • Erfarenhet av att undervisa i och leda kurser i en tvärvetenskaplig miljö.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

 

Instruktioner för ansökan:

Ansökan ska skrivas på engelska.

https://www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare

 

***********************************************************************

 

Befordran till universitetslektor i hållbar konsumtion för en övergång till koldioxidsnåla och resurseffektiva ekonomier

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.

Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att initiera nya forsknings ansatser och att planera och starta nya forskningsprojekt.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin och institutets forskning.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3470
Kontakt
 • Lena Neij, +46462220222
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-23
Sista ansökningsdag 2021-04-30

Tillbaka till lediga jobb