Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap finns vid Lunds universitet och är placerad vid Campus Helsingborg. Vid institutionen utbildar och forskar vi för att förstå, problematisera och bidra till utveckling av tjänster och tjänstesamhället. Kritiska samhälleliga perspektiv är av särskild vikt för institutionens utbildning och forskning. Lärare och forskare vid institutionen representerar olika vetenskapliga områden och perspektiv, som tjänstevetenskap, etnologi, sociologi, kulturgeografi, humanekologi, miljöstrategi och företagsekonomi, vilka tillsammans utgör grunden för vår tvärvetenskapliga utbildning och forskning.

Våra utbildningar ger studenterna en specifik kunskap om tjänster och tjänsters villkor och utveckling i verksamheter och i samhället. I utbildningarna används flera olika vetenskapliga perspektiv på tjänster, som sociala, ekonomiska, miljömässiga, etiska, historiska, rumsliga och kulturella. Våra lärare är också intresserade av att utveckla pedagogiska metoder och verktyg för att främja studenters lärande.

Tjänstevetenskap

Tjänstevetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som fokuserar på att undersöka och problematisera tjänster. Vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap fokuserar vi på tjänster ur ett hållbart, ekonomiskt, kulturellt och socialt perspektiv och rör oss mellan offentlig och privat tjänsteproduktion. Tjänstevetenskap är ett ämne som inte bara problematiserar tjänstesamhället utifrån intellektuella premisser, utan även identifierar och problematiserar handfasta problem som definieras av de branscher och organisationer vi studerar och samarbetar med. Forskningen är organiserad utifrån fyra bredare teman: hållbarhet, resurser och tjänster; management, organisering och arbete; turism, plats och mobilitet; samt konsumtion, marknadsföring och detaljhandel.

Management, organisering och arbete

På institutionen bedrivs forskning om management och organisering av servicearbete, ett område som vi nu vill förstärka. Den forskning som föreslås i ansökan bör ha en tydlig koppling till ett tjänsteperspektiv på management, organisering och arbete, med särskilt fokus på offentliga tjänster (oavsett om de bedrivs inom offentlig sektor, av vinstdrivande företag eller ideella organisationer). Detta kan innebära fokus på frågor om servicearbete och innovation, ledarskap, administration, förvaltning, management, HRM, arbetsvillkor, automatisering/digitalisering och styrning. Ansökan bör tydligt anknyta till ett tjänsteperspektiv på management, organisering och arbete i offentlig verksamhet, i synnerhet välfärdstjänster. Det är också möjligt att föreslå andra teman med relevans för tjänstevetenskap.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som anställs som doktorand erhåller lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning där ett självständigt författande av en doktorsavhandling utgör den största delen. Institutionstjänstgöring med upp till 20% av en heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap1-7§§. Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och delta aktivt i forskningsmiljön. Anställningen tillträds 1 september 2021 eller enligt överenskommelse. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i tjänstevetenskap finns på https://www.ism.lu.se/utbildning/forskarutbildning


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom samhällsvetenskap på avancerad nivå, till exempel inom huvudområden som service management, företagsekonomi, offentlig förvaltning, eller sociologi, eller har förvärvat motsvarande kunskaper. Den sökande ska även ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

 

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten eller motsvarande skrifter, insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar och arbetslivserfarenhet av relevans, samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i tjänstevetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är därtill ett krav. Då doktoranden förväntas genomföra empiriska studier i svensk kontext är goda kunskaper i att läsa och skriva ett skandinaviskt språk meriterande. Ett begränsat urval av sökande kommer genomföra ett skriftligt arbetsprov i antagningsprocessens slutskede. Därtill inbjuds ett urval av sökande till intervju.


Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.


Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla (ofullständiga ansökan kommer inte att beaktas):
1. ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i tjänstevetenskap vid Lunds universitet,
2. ett kortfattat utkast till forskningsplan (reseach proposal) på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser, innehållande en beskrivning av ett forskningsproblem och forskningsområde, möjliga forskningsfrågor och metod/er,
3. en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i tjänstevetenskap,
4. examensbevis och betyg på svenska eller engelska,
5. examensarbeten på svenska eller engelska på magister- eller masternivå och (minst 15 högskolepoäng) på avancerad nivå i service management eller ämne som bedöms som likvärdigt,
6. namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner,
7. övriga handlingar som du önskar åberopa som är relevanta för anställningen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/33
Publicerat 2021-01-11
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb