Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap tillhör samhällsvetenskaplig fakultet och har verksamheten placerade vid Campus Helsingborg. Institutionen som funnits sedan år 2000 är en framgångsrik tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö. Det finns ca 45 adjunkter, universitetslektorer, forskare och professorer anställda. De kommer från ett flertal olika disciplinära bakgrunder: tjänstevetenskap, företagsekonomi, kulturgeografi, sociologi, etnologi, humanekologi, historia, logistik och miljöstrategi. Institutionen har fem professorer och två gästprofessorer. Institutionen har idag en relativt jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga lärare och forskare. För närvarande har institutionen tretton aktiva doktorander i tjänstevetenskap.

Institutionen driver två kandidatprogram i service management. Vidare finns ett mastersprogram i service management med fem inriktningar: culture and creativity management, retail, supply chain service management, sustainable service management samt tourism. Undervisningsspråket på kandidatnivå är svenska, på mastersnivå engelska.

Forskningen vid institutionen tar sin utgångspunkt i aktuella samhällsproblem där tjänstesektorn är i fokus. Den problematiserar, ifrågasätter, bidrar med nya perspektiv och visar på socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara vägar framåt för tjänstesamhället. Forskningen är organiserad i fyra tvärvenskapliga teman: Hållbarhet, resurser och tjänster; management, organisering och arbete; turism, plats och mobilitet samt konsumtion, marknadsföring och detaljhandel. Enskilda forskare kan vara knutna till en eller flera av dessa.

Den aktuella professorsanställningen är i första hand knuten till forskningstemat management, organisering och arbete. På Campus Helsingborg finns även Centrum för ledning av offentliga organisationer (CLOO) där flera av institutionens forskare medverkar.

Arbetsuppgifter och förväntningar

En professor i tjänstevetenskap har som huvuduppgift att, i samverkan med övriga lärare och forskare, leda och utveckla institutionens forskning och forskarutbildning, utveckla interna och externa nätverk samt vara drivande i arbetet med forsknings- och projektansökningar. En professor ska delta i och ta ansvar för lednings- och utvecklingsarbete på institutions- och fakultetsnivå. Professorn förväntas även vara engagerad i forskning på hög internationell nivå, undervisa på samtliga nivåer, handleda doktorander samt vara engagerad i samverkan med det omgivande samhället. För att en professor ska kunna uppfylla dessa förväntningar fordras en hög fysisk närvaro på institutionen.

Med tanke på institutionens tvärvetenskapliga karaktär välkomnar vi sökande från olika disciplinära bakgrunder, till exempel tjänstevetenskap, företagsekonomi, statsvetenskap, sociologi eller andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Då undervisning kan förekomma på både svenska och engelska förväntas icke svenskspråkiga sökande att efterhand tillägna sig kunskaper i svenska på den nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom utbildning och administration. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §). Sökande ska tydligt kunna dokumentera aktuella och internationellt framstående akademiska meriter inkluderande forskning såväl som ledning av forskningsprojekt och undervisning. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Den sökande ska ha dokumenterad undervisningserfarenhet på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. För att vara behörig måste den sökande ha handlett minst en doktorand till disputation.

Den sökande ska ha genomgått minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller ha inhämtat motsvarande kunskaper, om inte särskilda skäl föreligger. Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för tjänsten samt att i övrigt ha förmåga att utföra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

I bedömningen av de sökande tillmäts den pedagogiska skickligheten lika stor betydelse som den vetenskapliga. Vid bedömningen läggs särskild vikt på nedanstående punkter.

Det är särskilt meriterande om den sökande har bedrivit högt kvalificerad forskning, undervisning och samverkan med relevans för offentliga verksamheter.

Vidare är det meriterande om den sökande:

• Har visat dokumenterad god förmåga att publicera i välrenommerade internationella tidskrifter och/eller på ledande internationella förlag.

• Har visat mycket god förmåga att bedriva forskning i samverkan, framgångsrikt arbetat med ansökningar och erhållit extern finansiering för sin forskning.

• Har visat hög pedagogisk skicklighet i undervisning inom olika moment och på samtliga nivåer inom högskola och universitet, dock med särskild vikt på forskarutbildning.

• Har dokumenterad förmåga att leda och organisera pedagogiskt arbete på kurs-, institutions- och/eller fakultetsnivå.

• Har visat god förmåga till samverkan med det omgivande samhället, t.ex. i utvecklingsprojekt, i expertuppdrag, i den offentliga debatten eller i form av populärvetenskaplig publicering.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som kan hämtas på https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

Frågor om anställningen kan ställas till prefekt: mattias.wengelin@ism.lu.se

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/783
Kontakt
  • Mattias Wengelin, mattias.wengelin@ism.lu.se
Publicerat 2021-03-16
Sista ansökningsdag 2021-08-16

Tillbaka till lediga jobb