Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Ämnesbeskrivning

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning om arbetsliv och arbetsorganisation vid flera institutioner, främst sociologi och psykologi. Forskningen om arbetsliv och arbetsorganisation är också en viktig tvärvetenskaplig gränsyta mot andra fakulteter, främst den humanistiska, medicinska och tekniska, samt Ekonomihögskolan. Fakulteten avser förstärka och vidareutveckla såväl forskning som utbildning inom området. Professuren kommer att vara placerad vid Sociologiska institutionen.

Sociologiska institutionen har en lång tradition av framstående och internationellt uppmärksammad forskning inom teoriutveckling och empiriskt förankrade studier https://www.soc.lu.se/. Forskningsmiljön präglas av en självklar och genomtänkt metodologisk nyfikenhet, där olika metoder och metodologiska överväganden utforskas och studeras kritiskt. Institutionen vill tillsammans med fakulteten ytterligare stärka en sådan miljö med en professor i arbetsliv och arbetsorganisation, med särskilt fokus på det hållbara arbetslivet. Vi söker därför efter en person med mycket god analytisk blick för empiriskt material, samt djupa och breda kunskaper inom området arbetsliv och arbetsorganisation.


Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå inom området arbetsliv och arbetsorganisation samt administration. En särskilt viktig uppgift är att utveckla såväl institutionens som fakultetens forskning inom området, bl.a. genom att aktivt bidra till att söka externa forskningsanslag och att aktivt delta i den internationella debatten.

Professorn ska också aktivt delta i arbetet med vårt nystartade och tvärvetenskapliga Kandidatprogram i Human Resources (https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SGHUR) som ersätter det tidigare personal- och arbetslivsprogrammet, samt utvecklingen av ett nytt masterprogram i samma ämne.

Här ingår ett aktivt arbete med att forskningsanknyta utbildningen.

Anställningen innefattar även administration och i förekommande fall deltagande i olika beredande organ rörande forskning och forskarutbildning, ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Lunds universitet. Vi förväntar oss att professorn aktivt deltar i institutionens dagliga arbete.

Behörighet/kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §) inom området arbetsliv och arbetsorganisation.

Sökande ska tydligt kunna dokumentera aktuella och internationellt framstående akademiska meriter inkluderande forskning såväl som ledning av forskningsprogram och undervisning inom området arbetsliv och arbetsorganisation. En dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning inom området är en merit.

Den vetenskapliga skickligheten skall ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som av den vetenskapliga. Den sökande ska ha dokumenterad undervisningserfarenhet på grund-, avancerad och forskarnivå och måste, för att vara behörig, ha handlett minst en doktorand till examen (som huvudhandledare). Den sökande ska ha genomgått minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt om det inte föreligger särskilda skäl; sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. God samarbetsförmåga krävs.

Bedömningsgrunder

Vi söker efter en person med utmärkt analytisk blick för empiriskt material, samt goda kunskaper inom områdets teoribildning. Av stor betydelse är att den sökande har etablerat sig som självständig forskare på internationell nivå genom att ha:

(1) publicerat i internationellt framstående tidskrifter och förlag i enlighet med rådande forskningstraditioner, (2) erhållit forskningsanslag som huvudsökande i konkurrens med andra forskare, (3) dokumenterad förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, samt (4) dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete. God och dokumenterad förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen är av stor betydelse.

Den sökande ska också visa god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder inom området arbetsliv och arbetsorganisation.

Den sökande ska också visa god förmåga till att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet, samt god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Undervisning förekommer på svenska och engelska. En sökande med annat modersmål än svenska som accepterar anställningen förväntas därför inom två år ha förvärvat tillräckliga kunskaper i svenska språket (tal och skrift) för att kunna undervisa på svenska, samt kunna delta aktivt i administrativa och andra relevanta verksamheter som bedrivs på svenska.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som kan hämtas på https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2490
Kontakt
  • Anders Kirchner, +46462227206
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-07-08
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb