Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Rättssociologi vid Lunds universitet är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt, så som spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som genus och diskriminering, AI och maskininlärning, barns rättigheter, välfärd, rättskulturer, korruption, migration, ekonomisk säkerhet och brottslighet. Institutionen erbjuder kurser på samtliga nivåer. Institutionen driver även kandidatprogrammet i kriminologi i samarbete med Sociologiska institutionen. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter.

Arbetsuppgifter

Professorn ska verka för att stärka och vidareutveckla institutionens forskningsmiljö, internt, nationellt och internationellt. I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning och handledning på samtliga nivåer, forskningsledning, samt ansvar för institutionens fortsatta utveckling inom såväl forskning som utbildning. Professorn ska entusiasmera, initiera och leda såväl egen och andras forskning. Att ta initiativ till och att stödja arbetet med externa forskningsansökningar är en viktig uppgift. Professorn ska aktivt delta i institutionens dagliga arbete. Uppdraget innefattar även administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Den sökande förväntas utveckla ämnets vetenskapliga kontaktnät nationellt och internationellt och utveckla kontakter med det omgivande samhället. Professorn ska vara ett ansikte för ämnet inom Lunds universitet och mot det internationella forskarsamhället.

Undervisning förekommer på svenska och engelska. Personer som sedan tidigare inte behärskar ett skandinaviskt språk förväntas, inom de två första anställningsåren, tillägna sig kunskaper i svenska på den nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom utbildning och administration. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Behörighet/kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet
(Högskoleförordningen 4 kap 3 §). Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga.

Den sökande ska uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet genom internationellt genomslag och vetenskaplig publicering på högsta nivå inom det rättssociologiska fältet. Den vetenskapliga produktionen ska vara aktuell, med särskild betoning på vetenskaplig progression under de senaste 5 åren. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Rättssociologi är ett tvärvetenskapligt ämne och den sökande ska vara väl förankrad i både rättssociologiska teorier och samhällsvetenskapliga metoder . Sökande ska uppvisa dokumenterad förmåga att utveckla forskningsfält och driva forskningsfronten framåt. Den sökande ska ha dokumenterad skicklighet att som huvudsökande erhålla externa bidrag, leda forskargrupper, och handleda doktorander.
Den sökande ska ha dokumenterad skicklighet i att samverka med aktörer utanför akademin, samt i att aktivt arbeta med och driva forskningssamarbeten och nätverk.

Den pedagogiska skickligheten ska uppvisas genom förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning samt skapa engagemang och intresse för ämnesområdet. Den sökande ska ha dokumenterad undervisningserfarenhet på grund- avancerad och forskarnivå och måste, för att vara behörig, ha handlett minst en doktorand till examen.

Den sökande ska ha genomgått minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt om det inte föreligger särskilda skäl; sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.


Bedömningsgrunder

Vid anställning som professor ska följande bedömningsgrunder gälla: mycket god nationell och internationell nivå som forskare; god pedagogisk förmåga; vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder; mycket god förmåga att som huvudsökande erhålla forskningsanslag i konkurrens; mycket god förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen; god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet; mycket god förmåga att leda och utveckla verksamhet.

Den sökande förväntas kunna visa färdigheter i både rättssociologiska teorier och samhällsvetenskapliga metoder och uppvisa en bred akademisk kompetens. Det är meriterande med rättssociologisk forskning förankrad i den nordiska kontexten.

Den sökande skall ha mycket god förmåga att som ledare utveckla, leda och genomföra forskning av hög kvalitet. Den sökande skall ha visat god förmåga till samverkan och ha visat sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten tas hänsyn till erfarenhet av undervisning i rättssociologi och annan pedagogisk verksamhet på samtliga nivåer, samt av handledning och examination. Sökande skall ha god administrativ kompetens, god förmåga till kommunikation, samarbete och ledning samt ha de övriga egenskaper som krävs för att på ett bra sätt utföra uppdraget som professor. God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som kan hämtas på https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2794
Kontakt
  • Isabel Schoultz, Prefekt, frågor ang. tjänsten, +46 (0)46 222 8811, isabel.schoultz@soclaw.lu.se
  • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, +46 (0)46 222 4148, anna.melin@sam.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-09-08
Sista ansökningsdag 2021-11-21

Tillbaka till lediga jobb