Humaniora och teologi, Historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Vid avdelningen för historia vid Historiska institutionen bedrivs idag undervisning på fristående kurser och inom ett kandidat- och ett mastersprogram, det sistnämnda tillsammans med ide- och lärdomshistoria. Forskarutbildningen är väl utbyggd och här utgör den 20-åriga Nationella forskarskolan i historiska studier navet.


Global och internationell historia är ett brett forskningsfält med flera olika inriktningar som innefattar historiska fenomen, processer och relationer över nationella och regionala gränser. Det kan exempelvis innebära analyser av flöden, utbyten och sammanflätningar men också av motstånd, konflikter och desintegration samt av komparationer över tid och rum. Fältet omfattar en bred kronologi från medeltid till vår egen samtid och kan innefatta såväl makro- som mikrohistoriska perspektiv.

Internationell och global historia har sedan 1970-talet varit en framträdande del av miljön i Lund med flertalet namnkunniga professorer som frontfigurer. För tillfället har vi dessutom två WAF-projekt med internationell inriktning, en inkommande pro futura-forskare med globalhistorisk tematik samt många doktorander och forskare vars forskningsämnen har inriktning mot internationell och global historia.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska verka som forskningsledare främst genom att driva forskningsprojekt, initiera och stödja ansökningar om externa medel, utveckla seminarieverksamheten och attrahera nationella och internationella forskare till forskningsmiljön internationell och global historia i synnerhet och till avdelningen för historia i allmänhet. Den sökande ska bidra till att utveckla institutionens nätverk av forskningskontakter inom ämnet, såväl nationellt som internationellt, utveckla kontakterna med samhället i stort, handleda doktorander och verka som mentor för yngre forskare.

Innehavaren av professuren förväntas leda och utveckla undervisningen om internationell och global historia med olika teoretiska, tidsmässiga och rumsliga perspektiv och på alla nivåer på kandidatprogrammet i historia, ämneslärarutbildningen i historia, mastersprogrammet i historiska studier och på fristående och nätbaserade kurser.

Den sökande förväntas se positivt på att ta på sig kvalificerade ledningsuppdrag på institutionen.
Anställningen förutsätter att innehavaren är närvarande och aktiv i institutionens miljö.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Ytterligare krav för anställning är:

  • Doktorsexamen i historia eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
  • Historiska institutionen värnar arbetsmiljön och innehavaren ska aktivt delta i institutionens verksamhet. Dokumenterad god förmåga till samarbete, nätverkande och utåtriktad verksamhet är därför ett krav.
  • Förmåga att kunna undervisa på engelska första anställningsdagen är ett krav. Den sökande som inte behärskar svenska, vilket är vårt myndighetsspråk, i tillräcklig grad för att kunna kommunicera kommer att behöva upprätta en specificerad plan för hur språkkunskaper ska inhämtas. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare. Den internationella meriteringen bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition. Visas genom: omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet, internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup, dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag, dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning, ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället vilket tar sig uttryck genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag. Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen. God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen. God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin
verksamhet. God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet. Visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med goda vitsord och tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande i fallande ordning:

Dokumenterad förmåga att verka som forskningsledare och leda projekt som omfattar andra forskare samt etablera nationella och internationella kontakter med forskare och forskargrupper inom internationell och global historia Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel Dokumenterad undervisningsskicklighet gällande omfång, nivå och bredd; med varierande undervisningsmetoder och i samarbete med kollegor

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

De sökande som kallas till provföreläsningar och intervjuer kan anmodas komplettera ansökan med en kortfattad plan för den verksamhet som de ämnar bedriva inom ramen för eventuell anställning, med särskilt fokus på hur miljön kan utvecklas och vilka samarbeten de planerar att etablera eller vidareutveckla lokalt, nationellt och internationellt.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1060
Kontakt
  • Johanna Johansson, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson
  • Henrik Rosengren, prefekt, https://www.hist.lu.se/person/HenrikRosengren/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-06-28
Sista ansökningsdag 2022-10-01
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb