Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch. Ämnet verkar för en revitalisering av minoritetsspråket jiddisch och utgör en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö. I huvud­området jiddisch vid SOL ingår utbildning i ämnets språk, litteratur, film och kultur både på grundnivå och avancerad nivå. Jiddisch är ett av flera ämnen inom vårt internationella masterprogram Litteratur-Kultur-Media och här ges specialiserade kurser om jiddischmodernism och jiddischfilm. Dessutom startar vi hösten 2022 en fortbildning för lärare i jiddisch. Forskningsmässigt har miljön utvecklat en stark profil inom minnesstudier.

För att stärka jiddischs ställning i Sverige krävs att undervisningen i jiddisch inom skolämnet modersmål byggs ut. Som ett led i detta erbjuder Språk- och litteraturcentrum från hösten 2022 en utbildning för lärare i jiddisch. Lärarfortbildningen består av 4 kurser á 15 hp (totalt 60 hp). Samtliga kurser ges på halvfart och undervisningsspråk är engelska och jiddisch. Kurserna lägger stor vikt på kunskaper om språk och litteratur och introducerar grundläggande ämnesdidaktisk metodik för lärare i jiddisch i såväl förstaspråk som andraspråk.

Arbetsuppgifter

För att förstärka vår forskningsmiljö och vidareutveckla vårt kursutbud i ämnet jiddisch på både grundnivå och avancerad nivå söker vi en skicklig forskare och lärare med ett genuint intresse för att arbeta inom något av ovan nämnda områden som ett led i att revitalisera minoritetsspråket jiddisch. Arbetet som biträdande lektor omfattar forskning (minst 50%) och undervisning (max 50%). Anställningen har fokus på forskningsmeritering och en mentor kommer att finnas som stöd till den biträdande lektorn. Anställningen som biträdande lektor i jiddisch inrättas för att stärka sådan forskning som ökar förutsättningarna för en revitalisering av minoritetsspråket jiddisch. Den biträdande lektorn i jiddisch ska således bidra till och utveckla forskningen i jiddisch utifrån detta övergripande syfte. Pedagogiskt utvecklingsarbete och undervisning förväntas i första hand ske inom ramen för kandidatutbildningen i jiddisch och lärarfortbildningen i jiddisch.

Anställningen ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig meritering. I första hand ska utrymme ges för forskningsmeritering. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Ytterligare krav 

Förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag är ett krav. Det förväntas dessutom att den anställde efter två års anställning tillägnar sig svenska språket i en tillräcklig grad för att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
 • pedagogisk förmåga.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten oavsett hur dessa är viktade.

Särskilt meriterande:

 • avlagd doktorsexamen med relevans för ämnet jiddisch
 • doktorsavhandling och forskning efter disputation av hög kvalitet
 • framstående doktorsavhandling
 • dokumenterat intresse för att bedriva forskning med relevans för ämnet jiddisch inom kultur- litteratur- eller språkvetenskap
 • erfarenhet av att arbeta tvärdisciplinärt både inom forskning och utbildning
 • erfarenhet av att antingen själv eller tillsammans med andra ansöka om forskningsanslag
 • god samarbetsförmåga 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Befordran

En biträdande universitetslektor kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt nedanstående behörighetskrav och bedömningsgrunder. Ansökan får bara göras en gång och ska inges till HT-fakulteterna senast sex månader innan anställningen upphör.

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. 
 • visad pedagogisk skicklighet 
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen 
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Ytterligare krav för befordran

För befordran gäller att den sökande ska ha meriterat sig i sådan utsträckning att denne uppfyller kraven för antagning som avlönad docent enligt HT-fakulteternas riktlinjer, samt ska ha sökt och bör ha erhållit externa forskningsmedel i konkurrens.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2157
Kontakt
 • Johanna Johansson, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson
 • Johanna Lindbladh, Sektionsföreståndare, https://www.ht.lu.se/person/JohannaLindbladh
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-07-01
Sista ansökningsdag 2022-09-15
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb