Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för energivetenskaper vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i Värmeöverföring med inriktning mot numerisk simulering av industriella värmeöverföringsprocesser.

Institutionen för Energivetenskaper bedriver forskning om fenomen, mekanismer, komponenter, processer och system med relevans för energisektorn. Forskningen bygger på en kombination av modellering, numeriska simuleringar och experimentella studier. Institutionen arbetar med ett brett spektrum av problem, allt från industriellt relevant forskning och utveckling till grundforskning inom flera olika områden. Energivetenskaper har ett omfattande nätverk av samarbetspartners, både akademiska och industriella, nationella och internationella. Institutionen för Energivetenskaper består av avdelningarna för Strömningsmekanik, Förbränningsmotorer, Värmeöverföring, Kraftverksteknik och Effektiva energisystem. Denna anställning är hos avdelningen för Värmeöverföring.

Avdelningen för Värmeöverföring fokuserar på en- och flerfasflöden, där termiska processer, såsom värmeöverföring och/eller exoterma reaktioner, spelar en viktig roll. Forskningen bygger på en kombination av modellering, numeriska simuleringar och experimentella studier. Värmeöverföring koordinerar idag två kompetenscentrum CESTAP, finansierat av Energimyndigheten och industrin, och AdTherM finansierat av VINNOVA och industrin. Forskningen spänner över ett brett spektrum av discipliner och täcker ett brett spektrum av nivåer, från industriellt relevant forskning och utveckling till grundforskning inom olika områden av betydelse för energiomställningen. Avdelningen samarbetar i stor utsträckning med forskare från en rad olika områden nationellt och internationellt.

Framöver kommer avdelningen för värmeöverföring bestå av 2 professorer, 1 universitetslektor och 2 biträdande universitetslektorer (inklusive denna tjänst), med starkt samarbete, till exempel genom det nyligen beviljade Vinnova Kompetenscentrum AdTherM, där den som anställs här kommer att ingå i handledningsteam för flera doktorander. Trots förväntningarna på ett starkt internt samarbete utesluter inte det en oberoende forskningslinje såväl som externt samarbete.

Ämne
Värmeöverföring med inriktning mot numerisk simulering av industriella värmeöverföringsprocesser.

Särskild ämnesbeskrivning
Numerisk simulering av värmeöverföring i industriella processer som uppvärmning, kylning, strömning, kokning, smältning, fasomvandling, och energiåtervinning, men även termokemisk och elektrokemisk energiomvandling.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom området numerisk simulering av industriella värmeöverföringsprocesser.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av simuleringar med OpenFOAM eller motsvarande mjukvara.
 • Dokumenterad/visad förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 •   Dokumenterad/visad förmåga att informera och rapportera om sin forskningsverksamhet.

Övriga meriter

 • Visad potential att leda och utveckla verksamhet.
 • Kompetens inom värmeöverföring, numerisk strömningsmekanik,
 •  Erfarenhet av undervisning i strömningsmekanik och/eller värmeöverföring.
 • Dokumenterad förmåga att publicera i högt rankade vetenskapliga tidskrifter.
 • Erfarenhet från forskning i industrin och/eller forskning i projekt med stor industrisamverkan.
 • Erfarenhet av postdoktoral forskning i en annan forskningsmiljö än det universitet där den sökande disputerade.
 • Erfarenhet av doktorandhandledning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i Värmeöverföring med inriktning mot numerisk simulering av industriella värmeöverföringsprocesser
Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet. 

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
 • Förmåga att bidra till förnyelse av verksamheten.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2890
Kontakt
 • Christer Fureby, christer.fureby@energy.lth.se
 • Martin Andersson, martin.andersson@energy.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-10-09
Sista ansökningsdag 2023-12-04

Tillbaka till lediga jobb